Четири оферти бяха подадени по обществената поръчка с предмет: "Осигуряване на летен отдих на ученици от училищата на територията на община Ботевград и млади семейства с деца жители на община Ботевград". След извършеното разглеждане и съпоставка на представените оферти по предварително обявените условия от възложителя - община Ботевград, тричленната комисия не допусна до класиране "ВМ Мениджмънт" ООД - Варна и Мирослав Диков Шурелов от Приморско. Причините -  грешки в документацията, непредставени изискуеми документи, неточности в техническата спецификация в офертите.


На първо и второ място са класирани съответно "Яна тур - България" ЕООД - София (Хотел "Мурите Бийч, 2 звезди, гр. Черноморец ) и "ИЛ ТУО ВИАДЖО" ЕООД - София.


Прогнозната стойност на обществената поръчка бе 41 042,00 лева без ДДС, като класираната на първо място фирма е предложила 39 815 лв. 


Летният отдих ще бъде организиран от общината в периода от 01.07.2016 г. до 19.08.2015 г., като в него ще бъдат включени общо 245 деца, техни ръководители и 50 млади семейства семейства.


Припомняме че заявления се подават от 01.06.2016г. до 15.06.2016г. Условия за кандидатстване:


1. Семейства с деца родени след 01.01.2006г.;


2. Средна възраст на родителите -  до 35 години;


3. Семействата да имат постоянен адрес на територията на Община Ботевград;


4. Среден доход на член от семейството - по-нисък или равен на 350.00 лева за периода 01.01.2016г. - 31.05.2016г.;


5. Кандидатите да нямат просрочени задължения към Община Ботевград към датата на подаване на заявлението;


Необходими документи:


1. Заявление по образец;


2. Лични карти на родителите /копие и оригинал/;


3. Акт за раждане на детето/децата /копие и оригинал/;


4. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за периода 01.01.2016г.-31.05.2016г. за лицата, работещи по трудови и/или служебни правоотношения;


5. Удостоверение за други доходи от институции, платци на такива;


6. Удостоверение за наличие/липса на просрочени задължения към Община Ботевград /издава се служебно/;


При по-голям брой постъпили заявления от млади семейства от определения от община Ботевград брой 50, които отговарят на горепосочените критерии, семействата ще бъдат класирани с приоритет по следния  ред:


1. Според по-ниския размер на дохода;


2. Според по-големия брой деца в семействата;


3. По реда на постъпване на заявленията; 


Документите ще се приемат от 8,30 до 12,30 часа и от 13,30 до 17,30 часа в информационния център на партерния етаж в сградата на общината.


Одобрените кандидати ще бъдат известени за периода и условията на настаняване след 17-ти юни 2016 г. лично и чрез официалния сайт на Община Ботевград.


Община Ботевград покрива разходите за нощувка, като разходите за транспорт, храна и лични нужди се покриват от кандидатите.