На заседанието на ОбС, което се проведе миналия четвъртък /30 юни/ в Трудовец, предложението на общинското ръководство за компенсирани промени в плана за капиталови разходи, финансиран с целевата субсидия от държавния бюджет за 2016 год. на община Ботевград, не бе прието. Това е причината докладната,да бъде внесена отново за гласуване в местния парламент. Тя е съгласувана с кметовете на отделните населени места в общината и промените, направени в нея, са съобразени с техните предложения, уточниха от общинското ръководство. 


„След извършен анализ на проведените процедури по ЗОП, във връзка с ефикасното и ефективно използване на финансовия ресурс и с оглед усвояването му в пълен размер, предлагаме вътрешни компенсирани промени в поименния списък на плана за капиталови разходи по обекти, финансирани със средства от целева субсидия за 2016 г.


Съгласно чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за Държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година”, пише в мотивите на докладната 


 


Ето и предложените промени в плана по функции:


За Ботевград:


1. Ремонт на покрива на ОУ "Васил Левски" в гр. Ботевград – предвидени по бюджет 25 000.00 лв., ще се отпуснат 37 200.00 лв.


2. Ремонт на кухненски блок в МБАЛ Ботевград - предвидени по бюджет 50 000.00 лв., ще се отпуснат 70 000.00 лв.


3. Укрепване на дигите и почистване на речното корито на р."Стара река" от ул."Захари Стоянов" към в.з.Зелин - предвидени по бюджет 35 000.00 лв., ще се отпуснат 0.00 лв.


4. Ремонт на мост в кв.20 в.з. "Зелин"/укрепване устой и крила/ - предвидени по бюджет 50 000.00 лв. ще се отпуснат 6 300.00 лв.


5. Ремонт, и възстановяване на асфалтово покритие по улици в в.з. Зелин - предвидени по бюджет 79 700.00 лв., ще се отпуснат 0.00 лв.


6. (нова, долълнена функция) Профилиране на пътна основа и асфалтиране на участък от ул.36, кв.42, в.з. Зелин - ще се отпуснат 10 800.00 лв.


7. Ремонт на покрива на сградата на бившия мvзей в центьоа на гр.Ботевград – предвидени по бюджет 35 000.00 лв., ще се отпуснат 30 000.00 лв.


8. Изграждане на паркинг до зала “Арена Ботевград" в гр. Ботевград (етап 1) – предвидени по бюджет 111 300.00 лв., ще се отпуснат 231 700.00 лв.


 За Трудовец:


 


1. Подмяна на водопровод с отклонения, ремонт на РШ и улични оттоци и бордюри на ул."Георги Попиванов" – предвидени по бюджет 47 000.00 лв., ще се отпуснат 84 300.00 лв.


2. (долълнена функция) Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Стефан Караджа“- ще се отпуснат 11 700.00 лв.


За Врачеш:


 


1. Укрепване на "Боновския" мост - предвидени по бюджет 50 000.00 лв., ще се отпуснат 0.00 лв.


2. Направа на резервоар с довеждащ и отвеждащ водопровод в местноста "Дълбоки дол" – предвидени по бюджет 25 000.00 лв., ще се отпуснат 0.00 лв.


3. (нова, долълнена функция) Частично асфалтиране по ул. „Трети март“, ул. „Бузлуджа“, ул. “Патриарх Евтимий“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Кольо Видин“ - ще се отпуснат 5 400.00 лв.


4. (нова, долълнена функция) Подмяна но водопровод на ул."Трети март'', с. Врачеш (857 м.) - ще се отпуснат 94 600.00 лв.


За Скравена:


 


1. Ремонт на покрива на Кметството – предвидени по бюджет 28 000.00 лв., ще се отпуснат 0.00 лв.


2. (нова, долълнена функция) Ремонт кухненски блок, тераса и външно стълбище на ОДЗ „Детелина" с. Скравена – ще се отпуснат 14 200.00 лв.


3. (нова, долълнена функция) Частично асфалтиране по ул. „Алипи Първанов“, ул. „д-р Петър Берон“, ул. „Ст. Караджа“, ул. „Иван Йотов“ – ще се отпуснат 4 300.00 лв.


4. (нова, долълнена функция) Изграждане на канализация по ул."Георги Бенковски", с. Скравена (240 м.) – ще се отпуснат 39 500.00 лв.


За Новачене:


 


1. Ремонт на железобетонов мост над р."Рударка" – предвидени по бюджет 31 000.00 лв., ще се отпуснат 7 900.00 лв.


2. Частично асфалтиране на път lV 16113 Новачене - Гурково и ремонт на парапета на моста на р."Рударка" – предвидени по бюджет 17 000.00 лв., ще се отпуснат 22 500.00 лв.


3. Изграждане на канализация на ул."Искър" (150 м.) и подмяна на водопровод – предвидени по бюджет 12 000.00 лв., ще се отпуснат 18 400.00 лв.


4. Изграждане на канализация на ул."Ангел Кънчев" (102 м.) – ще се отпуснат 11 200.00 лв.


За Литаково:


1. (нова, долълнена функция)  Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „6-ти септември“, ул. „Една българка“, ул. „Велчева Завера“, ул. „Петко Иковски“, ул. „Писана“, ул. „Боговин“ – ще се отпуснат 6 400.00 лв.


2. (нова, долълнена функция) Подмяна на етернитов водопровод на участъка между център на с. Литаково с 0.Т. 148 и вход на Основно училище "Васил Левски" с О.Т. 140, смяна бордюри и частично асфалтиране – ще се отпуснат 21 700.00 лв.


3. (нова, долълнена функция) Канализация за водоодвеждане на дъждовни води, О.Т. 275 до О.Т. 277, ул. "Слав Караславов" с. Литаково – ще се отпуснат 11 900.00 лв.


За Гурково:


1. Асфалтиране /изкърпване/ - предвидени по бюджет 15 000.00 -> Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Катрач махала“, ул. „Добравата“, ул. „Чапар махала“, ул. „Катрач махала 2“ и ул. „Джамията“ – ще се отпуснат 6 500.00 лв.


2. (нова, долълнена функция) Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа – ще се отпуснат 8 500.00 лв.


За Липница:


1. Асфалтиране /изкърпване/ - предвидени по бюджет 10 000.00 лв. -> Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране в мах. Големо Усое и мах. Ломето – ще се отпуснат 5 000.00 лв.


2. Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна – ще се отпуснат 5 000.00 лв.


За Радотина:


1. Асфалтиране /изкърпване/ - предвидени по бюджет 15 000.00 лв  Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Димитраки Халжитошев“, ул. „Градината“, ул. „Басерница“, ул. „Никола Иванов“, ул. „Огойски“ и ул. „Стрела” – ще се отпуснат 13 000.00 лв.


2. (нова, долълнена функция) Ремонт покрив читалище с. Радотина – ще се отпуснат 2 000.00 лв.


За Боженица:


1. Асфалтиране /изкърпване/ - предвидени по бюджет 10 000.00 лв. -> Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Урвич“, мах. Барбушовци, мах. Ганинци, мах. Янков дол – ще се отпуснат 6 400.00 лв.


2. (нова, долълнена функция)  Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа – ще се отпуснат 3 600.00 лв.


За Елов дол:


1. Асфалтиране /изкърпване/ - предвидени по бюджет 10 000.00 лв. -> Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по улица без име - от разклона до кметството – ще се отпуснат 4 600.00 лв.


2. (нова, долълнена функция)  Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа – ще се отпуснат 5 400.00 лв.


За Рашково:


1. Асфалтиране /изкърпване/ - предвидени по бюджет 15 000.00 лв. -> Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Васил Буджашки“, ул. „Христо Ботев“, мах. Остра могила, мах. Стойково краище – ще се отпуснат 4 600.00 лв.


2. (нова, долълнена функция) Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа – ще се отпуснат 10 400.00 лв.


За Краево:


1. Асфалтиране /изкърпване/ - предвидени по бюджет 10 000.00 лв. -> Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране от входа на селото до мах. Славо поле, мах. Минзивора, мах. Осичена поляна – ще се отпуснат 4 100.00 лв.


2. (нова, долълнена функция) Направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа – ще се отпуснат 5 900.00 лв.


По отношение на читалищата в големите населени места, общината ще подкрепи изготвянето на самостоятелни проекти, с който културните институции да кандидатства по програмата за развитие на селските райони за осигуряване на средства за ремонтни дейности. Ако бъдат одобрени, строително-монтажните работи ще започнат през следващата година. От страна на общината своевременни ремонти ще бъдат извършени на покривите на някои от читалищните сгради, за да спрат течовете в тях. Това стана ясно по време на редовното заседание миналия четвъртък.