Община Ботевград отчете пред Общинския съвет изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2018-та.  От отчета е видно, че към 30 юни постъпилите приходи са в размер на 11 895 091 лева. В това число приходи от държавни дейности  - 6 537 941 лв. при годишен план 12 912 893 лв., което е 50,63 на сто изпълнение спрямо плана,  и приходи от местни дейности – 5 357 150 лв., при годишен план 12 465 638 лв., или изпълнение спрямо плана – 43 на сто. 


Много добра е събираемостта на приходите от данъци и такси на Община Ботевград през първите шест месеца на годината. Постъпленията от имуществени и други данъци през отчетния период са в размер на 1 598 589 лева, изпълнението спрямо годишния план е 61.62 на сто. 691 625 лева е размерът на приходите и доходите от собственост, или изпълнение 40.68 на сто.  От общински такси са събрани 2 097 879 лева, изпълнение – 66,23 на сто.  141 569 лева са постъпили от глоби, санкции и наказателни лихви, което представлява изпълнение от 50,56 на сто. От продажбата на нефинансови активи в общинската хазна са влезли 350 251 лв., или изпълнението спрямо годишния план е 24,32 на сто.  Постъпленията от други неданъчни приходи, приходи от концесии и помощи и дарения от страната са съответно 32 345 лв. /24,55 на сто/, 26 072 лв. /32,59 на сто/ и 28 887 лв. /20,63 на сто/. 


Към 30 юни Община Ботевград е получила изравнителна субсидия за местни дейности в размер на 1 193 175 лева /годишен план - 2 245 300 лв./, трансфери за капиталови разходи – 118 858 лв. /годишен план – 932 300 лв./ 


В делегираните от държавата дейности най-големи са разходите за образование – 4 507 122 лв., следват разходите по функция „Общи държавни служби” – 788 234 лв.  


През отчетния период общината е извършила разходи в размер на 331 762 лева за дофинансиране на делегирани от държавата дейности. 


В местни дейности са отразени разходите за: благоустройство -  1 458 036 лв., опазване на околната среда – 1 035 210 лв., за чистота – 886 763 лв., за общинска администрация – 365 645 лв., за общински съвет – 37 172 лв., домашен социален патронаж – 57 541 лв., клубове на пенсионера – 33 272 лв., регионално депо за неопасни отпадъци – 117 071 лв., за спорт – 869 732 лв., субсидии и други разходи – 612 466 лв., разходи на ОП „Балкан” – 257 266 лв., обредни домове и зали – 111 751 лв. 


Постъпленията по проекти, финансирани с европейски средства, са в размер на 5 140 034 лева. От тях през отчетния период са разходвани 2 142 569 лв., се посочва още в отчета на общината. Той бе приет от общинските съветници, които заседаваха на 25 октомври.