В настоящия момент, предвид изразената тревога на управителя на ОП „Обредни дейности” – Ботевград, относно възможностите за експлоатация на разширението в северна посока и ползването на свободния терен в южния посока за период до лятото на 2017 год., е наложително да бъдат предприети незабавни действия за: проучване възможността за временно разширение на съществуващия гробищен парк; проучване и осъществяване на процедура по определяне на нов терен за гробищен парк, който да бъде включен в предвижданията на новия Общ устройствен план на Община Ботевград, при спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, санитарните и екологични норми и разпоредби. Това се казва в докладната, с която общинското ръководство иска съгласието на местния парламент за предприемане на съответните действия за осъществяване на процедурите. 


В проекта за решение се посочва още, че единствената възможност за временно разширяване на гробищния парк е върху  общински терен с площ  12 948 кв.м., който се намира в източна посока от него.  За разширяване на гробищния парк е необходимо и разрешение от Министерството на здравеопазването, и от специализираните контролни органи.