Към предложения на вчерашното, 25.10.2016 година, петнадесето редовно заседание на Общинския съвет дневен ред, беше прибавена една допълнителна точка: ново обсъждане на Решение №180 от 29.09.2016 година на Общински съвет - Етрополе, относно допускане изменение на подробния устройствен план на с. Бойковец в частта на кв.36.
• Предложеният Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 за
определяне размера на местните данъците на територията на Община Етрополе бе приета с 17 гласа „за”. Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници става 300 лв.
• Прие се допълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г. Раздел III.
Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба, съгласно ЗОС, към точка 1.
Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, си добавят две нови подточки, както следва:
„1.19 Имот 641.14 с площ от 475,77 кв.м. по план за новообразуваните имоти на селищно образование по 4 от ЗСПЗЗ, находящ се
е землище Етрополе, местност „Баш Самоков",
1.20 Имот 641,60 с площ от 2545.61 кв.м. по план за новообразуваните имоти на селищно образувание по 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе местност „Баш Самоков”.
• С 11 гласа „за” и 6 „гласа „против" (общинските съветници от ПП БСП) беше прието предложението за отпускане на краткосрочен банков кредит - овърдрафт па бюджета на Община Етрополе за 2016 г. Размера на дълга е 500 000 лв. а срока за погасяване е до девет месеца на подписване на договора кредит.
Парите са необходими за нормалното функциониране и финансово обезпечаване работата на общината; за финансиране на местни дейности; за предоставяне на публични услуги и извършване на необходимите разплащания са необходими финансови средства и за покриване иа временния недостиг на парични постъпления.
• Със 17 гласа „за" Общинският съвет даде съгласие да се удовлетворят
постъпилите искания за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. 
• На Професионалната гимназия - град Етрополе бяха предоставени за
безвъзмездно управление недвижими имоти по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.
• Единодушно беше прието искането за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Мария Павлова Вушова.
• Беше прието с мнозинство проектното предложение по процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-2.005 „Активно включване" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" за предоставяне на социални услуги, водещи до повишаване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на
пазара на труда. 
• Със 17 гласа „за" бе прието да се изплати на Маргарита Ненчева Илиева парична помощ в размер на 700,00 лв., на Ганка Василева Христова в размер на 300,00 лв. и на Данаила Илиева Михайлова в размер на 500,00 лв..
• Със 17 гласа „за" съветниците се съгласиха да бъде изменено предишно Решение № 180 от 29.09.2016 г. на Общински съвет - Етрополе: 1.1 Дава съгласие за изменение на ПУП на с. Бойковец в частта на УПИ 11-173 и УПИ III - „Здравна служба", кв.36 - изменение на вътрешната регулационна линия по съществуващата имотна граница, по реда на чл, 134, ал.2., т.2 и т.6 от ЗУТ.
С тази допълнителна точка в дневния ред сесията приключи своята работа.