На 22.12.2014 г., понеделник, от 14.00 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж  Общинският съвет ще проведе 15-то редовно заседание.


ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на Общински план за интегриране на ромите 2014 - 2020 година. Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2014 г. Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно приемане на план-сметката за разходите по дейностите, свързани с такса битови отпадъци. Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно разпореждане с имот - частна общинска собственост, кв. 169. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 30. Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно допускане на изменение на действащия Подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ Vin50S, УПИ VIISQ9 и УПИ VIS10, кв. 49 и част от неприложена улична регулация на ул."Никола Михайлов" в участъка от о.т.175 до о.т.105 по плана на гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно предоставяне на финансова помощ на Яни Иванов Янков за лечение. Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Етрополе". Докл.: Линко Лилов - общински съветник