Община Ботевград на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 62а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ предлага на обществено обсъждане намеренията си за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват на УПИ І-Градски парк, кв. 80, УПИ І-За многофункционална спортна зала  и озеленяване, кв. 249, УПИ І-За общественообслужваща дейност и озеленяване, кв. 251 и прилежащите улици помежду им с цел да се създаде нов УПИ ІІІ-За многофункционална спортна зала, стадион, тренировъчен и хотелски комплекс, трафопост, паркинг и озеленяване, кв. 80.


Общественото обсъждане ще се състои на 02.11.2016 год. в залата на партера на Община Ботевград от 14.00часа.