Община Ботевград, на основание чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител, обявява свободно работно място по служебно правоотношение 


за длъжността „Вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит“.


Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:


1. Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.


2. Образование - висше , минимална образователна степен „бакалавър”.


3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.


4. Да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра  на финансите или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.


5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.


6. Да са дееспособни лица.


7. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация и други, касаещи пряката му работа.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.


4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова книжка, служебна книжка, УП-3/.


5. Копие от документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, или декларация, че  постъпва за първи път на държавна служба.


6. Нотариално заверено копие на сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или нотариално заверено копие на международно признат сертификат за вътрешен одитор.


7. Декларация по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител- по образец


Срок за подаване на документите - до 12.12.2016г. включ.


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”. Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115