Лицата, които през 2017г. ще упражняват патентна дейност, трябва да подадат до 31 януари декларация по образец в общината, където се намира обектът, в който се извършва дейността – напомнят от НАП.
Лицата, които са извършвали дейност ,облагаема с петентен данък през 2016г., са задължени да подадат и годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 2 май 2017г. в която попълват приложение № 7 за доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък.
В приложението се декларират приходите, разходите и облагаемия доход от упражняваната патентна дейност през 2016г.
Същевременно лицата, упражняващи патентна дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, попълват и справките към годишната данъчна декларация за определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2016г.
Годишните данъчни декларации се подават в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето.
Формулярите на декларациите и приложенията към тях са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg