Нов код, който се попълва в платежните документи, влиза в сила от началото на 2009 г. От 01. 01. 2009 г. едноличните търговци ще внясат в бюджета авансовия и годишния си данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по новия „код 11 12 15 - годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”. Кодът 11 12 15 ще се ползва и за плащания, отнасящи се за периода след 31.12.2007 г.

Данъците по ЗОДФЛ и ЗДДФЛ на еднолични търговци за периода до 31.12.2007 г. се внасят по пренаименования
„код 11 12 13 - данък върху доходите на физически лица - граждански договори, наеми и др.”

Отменен е „код 11 12 14”, който служеше за плащане на патентния данък.

Дължимият към 31.12.2007 г. патентен данък се внася по               IBAN BG09 RZBB 9155 8120 0252 07 на ТД на НАП София област
„код 11 34 00 - други данъци”.

Дължимият от 2008 г. патентен данък се внася по IBAN на съответната община „код 44 14 00”.

За улеснение на търговците с сайта на НАП www.nap.bg са публикувани и формулярите на декларации за данъци, които се плащат в общините:
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества