Местните депутати попълниха състава на две комисии към Общинския съвет. За член на Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции бе предложена и избрана Цонка Донкова. Единодушно бе подкрепено и второто предложение - за член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност да бъде избран Петър Петров. 


На редовното заседание, което се провежда в момента, съветниците приеха отчет за дейността на ОбС през второто полугодие на 2016 год. 


За отчетния период в деловодството на местния парламент са постъпили 271 документа с вносители: председател на ОбС – 5, общински съветници – 21, областен управител – 3, кмет на общината – 180, жители на община Ботевград – 20, управители на общински дружества, ликвидатори на общински дружества, директори на училища, кметове на кметства, кметски наместници – 36, министерства и държавни институции – 6.


Броят на включените в дневен ред и обсъдените в ОбС документи са 220 на брой. За отчетния период за приети 208 решения. 


През второто полугодие на миналата година няма провалено заседание поради липсва на кворум, се посочва в отчета на ОбС.