Общината е подготвила отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет в периода юли – декември 2016 год.  Отчетът включва само решенията, които са от компетентността на общинската администрация – около 169 на брой. Към момента четири от тях не са изпълнени: закупуване на климатична инсталация за общинската библиотека; общината да придобие възмездно собственост върху частен имот – бивше футболно игрище в село Трудовец; закупуване на комбинирани маси с пейки за игра на шах и табла за пенсионерски клуб „Детелина” в Ботевград; закупуване на елоктропастири, които да бъдат монтирани на ПИК-а за ограничаване достъпа на безстопанствени животни до пътното платно. 


От отчета е видно, че общинската администрация е изпълнила решенията от горепосочения период, свързани с подаване на проектни предложения за осигуряване на средства за подмяна на амортизираната водопреносна мрежа в отделни населени места на територията на общината. Проектът за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в Скравена, Литаково и Новачене е на етап оценяване. На същия етап са още две разработки от голяма значимост за общината: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях”; „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища”. 


Сключен е договор на стойност 82 000 лева за проектни проучвателни работи и изготвяне на технически проект за реконструкция на водопроводните мрежи в селата Трудовец и Врачеш.


Внесен за оценка е и проект за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев” – Ботевград.