Вчерашното, девето редовно заседание на Общинския съвет започна работа със 16 съветника, с отсъствието на д-р Иван Герчев. Предложенията по дневния ред докладва кметът инж. Богомил Георгиев. 
По негово предложение отпаднаха точка 3-та и 17-та  и беше добавева като точка номер 1  нова точка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г”.
Предложението на Боряна Керемидска да отпадане втора подточка от точка втора беше прието, но с 8 гласа „против” и 8 „за” това за цялостното  отпадане на точка 2 не бе прието.


По допълнителната, станала  точка 1, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г” , единодушна с 16 гласа „за” Общинският съвет предостави 35 кв. м за безсрочно ползване недвижим имот – частна общинска собственост с решение 194/ 25.09.2012 г. от Община Етрополе на Домашен социален патронаж.


Като втора точка беше разгледано предложението за отпускане на краткосрочен банков кредит – овърдрафт по бюджета на община Етрополе за 2015 г.
По време на дебатите стана ясно, че става въпрос за овърдрафт от 500 хил. лв., предназначени за оборотни средства.
На въпроса на  Владимир Александров, за какво ще бъдат изразходвани парите, Нели Сейменарова  поясни, че едно част от тях ще бъдат използвани за погасяване на стар заем и ще се открие нов до края на годината.
Предложението беше прието с 9 гласа „за”, 5 „против” /съветници от групата на БСП/ и 2 гласа „въздържал се” / Пенко Нинов и Милчо Цацов/.


Разгорещени бяха дебатите по третата точка от дневния ред, касаеща допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 г.    По казуса се изказаха по-голяма част от общинските съветници.
Според Николай  Николов е време тази точка да се реши, тъй като е отхвърляна, а решение не е намерено.
Земестник-кметът Венета Гергова внесе повече яснота по въпроса.
Според Милчо Цацов, „това е казус, който трябва да се реши в съда, защото има право на обжалване”.  Боряна Керемидска  допълни, че „трябва да има допълнение на програмата, по какви причини се отчуждава имот и попита дали това е искане на собствениците”.
Инж. Марияна Петрова допълни че са отделени 50 хил лв. за такива нужди, както и че това искане е от първостепенно значение.
В залата присъстваха и съсобствениците на имота, които видимо нямаха желание да постигнат споразумение.
При гласуването предложението за решение не беше прието. От присъстващите  16 съветника, 6 бяха „за”, 9 – „против” / Марин Димитров, съветниците от групата на БСП и  Милчо Цацов/ и 1 глас - „въздържал се” / Георги Николов/. 


С 9 гласа „за” и 7  „въздържал се” /Младен Недков, групата общински съветници от БСП/ беше прието предложението, касаещо откриването на отчуждително производство на улица с о.т. 44 а-15а, между кв. 4, 5, и 6 на ПУП на село Ямна.


По точка 5 от дневния ред откриване на отчуждително производство на улица с о.т. 44а – 15а, между 4, 5 и 6 на ПУП на село Ямна . Основното предложение бе прието с 10 гласа „за” и 6 гласа „въздържал се” / групата общински съветници от БСП/.


Основните предложение точките 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 бяха приети като решения.


Съветниците решиха да се направи предложение пред Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Детелина Христова.
Бяха одобрени разходите за командировки за периода от 01.01.2015 г. – до 30.07.2015 г. на Христо Андреев-председател на Общински съвет в размер на 40 лв.за страната и 342.27 лв. - за чужбина и на инж.Богомил Георгиев в размер на 140 лв. за страната.