Ръководството на ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" уведомява, че съгласно чл. 73, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за дейностите в училищното образование право на участие в държавния план-прием за V клас в профилираните гимназии с профил “Математически“ и профил „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили начален етап на основно образование, явили са се на национално външно оценяване в IV клас и са участвали в олимпиада по математика на областно ниво и в две математически състезания, включени в календара на МОН - едното състезание е „Европейско кенгуру“, а другото е „Питагор“.


За Софийска област това са ППМГ „Акад.проф. д-р Асен Златаров“ – Ботевград и ПГ "Константин Фотинов" – Самоков.


Заявление /Приложение 3/ за участие в Националното състезание „Питагор“, което ще се проведе на 14.05.2017 г., подават родители/настойници на учениците от IV клас в училището, в което учи ученика, в срок до 26.04.2017 г. Подава се и декларация /Приложение 4/ за информирано съгласие, подписана от законните представители на учениците (родители, осиновители, настойници или попечители), във връзка с обработването на техните лични данни. След посочената дата, въз основа на подадените заявления и списъците с желаещите ученици, със заповед на началника на РУО – София регион, ще бъде  създадена организация за провеждането на Националното математическото състезание „Питагор“ за учебната 2016/2017 г. на учениците от IV клас в училищата от Софийска област.