Общинският съвет се събира на пето, извънредно заседание на 19.04.201.7 г. /сряда/, от 17.30 ч., в залата на Общинска администрация - втори етаж.


ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020г, на Община Етрополе - Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно: Кандидатстване на Община Етрополе с проектно предложение по процедура №BG16M10f>002-2.002 - Докл.: Кметът на общината