Общинският съвет ще проведе Осмо извънредно заседание  на  13.08.2019 г. /вторник/, от 17:30 ч., в залата на Общинска администрация – втори етаж


ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение – относно:  Ново обсъждане на Решение № 110 от 17.07.2019 г. Общински съвет-Етрополе /Протокол №7/, относно обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска  собственост – вх. № 249/02.08.2019 г. Докл.: Марин Маринов – Председател на ОбС - Етрополе