Община Ботевград  обяви обществена поръчка за „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: "Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград - 1 етап“. В предмета на поръчката са включени за изпълнение СМР по реконструкция на 1 етап на водоснабдителна система на Ботевград в следния обхват: Главен клон k-1 с обща дължина 1 804.4 метра и Главен клон k-2 с обща дължина 2 355 метра. Включително 6 второстепенни, тръбни участъка: k-1-1Р по ул. „Цар Самуил“ от о.т. 116 до о.т. 1114. с дължина 241 метра; k-2-1Р по ул. „Цар Самуил“ от о.т. 116 до о.т. 117. с дължина 168 метра; k-2-2Р ул. „Княз Ал. Батенберг“ от о.т. 116 до о.т. 212  ул. „Плиска“ с дължина 305 м; k-2 по ул. „Дондуков“ от о.т. 396 до о.т.  240 на ул. „Тодор Каблешков“ с дължина 179 м; k-1-4-Р по бул. „България“ от о.т. 330 до о.т. 255 с дължина 552 метра; Клон k-4-1-P по бул. „Цар Освободител“ от о.т. 128 до последната о.т. 349. Клон k-4-1-P е с обща дължина 1 442 метра. Главен кл. k-4 по ул. „Ал. Стамболийски“ о.т. 1128 до о.т. 132 и ул. „Цар Самуил“ до о.т.  118. Главен клон k-4 е с обща дължина 533.33 метра. 


Прогнозна стойност на обявената поръчка е 1 776 310,47 лева без ДДС.


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 17:30 часа на 13.06.2017 г.


Пълна информация за обществената поръчка ще откриете ТУК


 


.