Община Ботевград обяви днес обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната система на село Трудовец, община Ботевград – Етап 1”.


Строително-монтажни работи ще обхванат 6 155,50 метра от вътрешно-разпределителната водоснабдителна мрежа на селото. Проектът предвижда поставянето на 39 бр. пожарни хидранти и 16 бр. спирателни кранове, изграждането на 10 шахти и други. По план-сметка новите тръби и сградните отклонения са от полиетилен с висока плътност, които ще се свързват на челна или електродифузна заварка с цел елиминиране на евентуален теч. 


Функционираща в момента водопроводна мрежа е изградена от азбестоциментови и стоманени тръби, които са почти амортизирани и с недостатъчна проводимост. Налице са значителни загуби на питейна вода от водоснабдителната система, дължащи се най-вече на незавидното състояние на мрежата, се посочва казва в информацията към поръчката.


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 433 113,69 лева (без ДДС). Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 23:59 часа на 02.03.2021 г. 


Сключването на договор между възложителя и изпълнителя ще бъде извършено при условията на отложено изпълнение по смисъла на чл. 114 от ЗОП, тъй като ще се търси външно финансиране за реализирането на проекта.


Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в инвестиционния проект и количествената сметка. С тяхното съдържание можете да се запознаете ТУК.