Обследването на настилката от щампован бетон на площада в Ботевград е възложено от кмета Иван Гавалюгов с цел да се констатира състоянието й в момента и да се преценят възможностите за ремонт. Огледът е извършен от външен експерт- инж. Стефан Драганов. Той е изготвил становище, в което се посочва следното: При огледа бяха констатирани различни в степента си разрушения по повърхността на настилката; Направена е и приблизителна оценка, с помощта на безразрушителен метод, на якостта на натиск на бетона. Резултатите варират в диапозон 23 МРа до 31 МРа; Бяха наблюдавани участъци в относително добро състояние, както и такива с изцяло разрушена повърхност; Отчете се определена зависимост – там, където класът на бетона е по-висок, разрушенията са по-малки. В участъците със задържане на вода /поради недобро водоотвеждане/ също се наблюдават повече разрушения; Състоянието на повърхността в здравите участъци по отношение на качеството на пигментацията е добро; По отношение на фугоразположението - не се наблюдават пукнатини вследствие на не течно разположение на фугите.


Заключението на експерта е: „Като цяло настилката не е в добро състояние, като причина за това е съчетаването на различни фактори, повлияли в негативна посока. Необходимо е да се обърне внимание на подобряване на водоотвеждането”. Според инж. Драганов, за да бъде направена точна преценка на състоянието на настилката, която видимо е в лошо състояние, трябва да бъдат извършени необходимите измервания от оторизирана лаборатория, „като получените данни ще послужат за вземане на решения за по-нататъшни действия”.


В експертното становище са препоръчани три различни по характер начина за извършване на ремонтни работи, както следва: 


В участъците с относително добро състояние на настилката може да се извърши импрегнация с пигментиран импрегнатор. Този метод третира повърхността включително и леко обрушените участъци, без извършване на възстановяването им /или ремонт само в по-тежките участъци/. Така третираната повърхност ще възстанови визията си и би могла да издържи 2-3 годни;


В участъците с по-масови разрушения би могло да се извърши фрезоване на повърхността и полагане на специален материал за тънки подови слоеве, който да се щампова. Този метод би могъл да издържи 4-5 години; 


В участъците с големи разрушения е премахване изцяло на съществуващата настилка и полагане на нова. 


Полягането на щампована бетонова настилка на площада в Ботевград е извършено в периода 2005 – 2006 година.