Да се отпуснат финансови средства за подобряване на инфраструктурата, подновяване на дворните игрови съоръжения и материално-техническата база на общинските детски заведения на територията на община Ботевград - това предложение е внесено за разглеждане в Общински съвет Ботевград от Стефка Граматикова – общински съветник от МК ГДБОП, зам.председател на ОбС - Ботевград и председател на постоянната комисия по образование и наука, култура и духовни дейности /ПКОНКДД/.


„Подновяването на материално-техническата база на детските заведения на територията на община Ботевград е ангажимент от първостепенна важност, тъй като грижата за осигуряване на най-добри условия за развитие на децата не може да има срок на изчакване. Голяма част от дворните съоръжения за детски игри на територията на детските заведения са морално и физически остарели и не отговарят на изискванията на наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.“ – посочва Граматикова в искането си до съветниците.


„След направено проучване, възложено на Комисия, назначена със Заповед № ОА-180/24.03.2017 г. на кмета на Община Ботевград, се установи, че детските заведения имат спешна нужда и от други подобрения на своята инфраструктура и материално-техническа база, които са различни по количествено-стойностно изражение, но важни за всяко конкретно детско учебно заведение“ – пише още в мотивите към докладната.


Предложената сума за одобрение от общинските съветници е в размер до 70 000 лева.