Община Ботевград дължи остатък от 379 341 лева по безлихвен заем в размер  на 2 596 685 лева, отпуснат на 10.10. 2012 година от Министерството на финансите, за финансиране на окончателно плащане по проекта за изграждане на регионалното депо за неопасни битови отпадъци. Заемът е трябвало да бъде възстановен до края на бюджетната 2012 година. 


На 18 юли 2013 год. Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год. превежда на община Ботевград сумата от 2 354 800 лева, с което приключва окончателното разплащане по проекта за депото. Въпреки това общината не възстановява остатъка по заема и е докладвана от Управляващия орган на оперативната програма на Министерството на финансите. 


На 3 април 2017 год. в община Ботевград е получено писмо от финансовото ведомство, че ще бъдат предприети действия по прихващане на дължимите суми по временния безлихвен заем чрез „прилагане на чл.106 от Закона за публичните финанси”. Това означава, че сумата от 379 341 лв. ще бъде прихваната от подлежащи на отпускане държавни средства. 


Предвид приетата инвестиционна програма на община Ботевград и обявените обществени поръчки е крайно неуместно прихващането да се извърши от целевата субсидия за капиталови разходи. Освен това, съгласно чл. 105 от Закона за публичните финанси, при невъзстановяване в срок на отпуснатите от централния бюджет временни безлихвени заеми на общини, се дължат лихви, такси и други държавни вземания в размер на законната лихва от деня на забавянето. Това пише в докладната, с която кметът Иван Гавалюгов иска съгласието на ОбС за отпускане на сумата. Предложението бе включено в дневния ред на свиканата за днес от група общински съветници сесия на местния парламент. Заседанието обаче не се проведе поради липса на кворум. Присъстваха 14 общински съветници –  групата на МК ГДБОП – 8 човека, на БСП – 3-ма, и от ГЕРБ – Филип Филипов, Еленко Иванов и Цветан Цолов.