Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Младши експерт ТСУ в отдел „Териториално и селищно устройство“


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални


изисквания за заемане на длъжността Младши експерт ТСУ:


1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”. 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Професионално направление: строителство, архитектура и геодезия.


5. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.


6. Допълнителни изисквания, носещи предимство:


- компютърна грамотност - работа с MS Office, AutoCAD;


- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ.


7. Предимство е професионален опит в направлението.


Кратко описание на длъжността:


Извършва справки и обслужване на граждани: технически процедури по разрешаване и одобряване на проекти за ПУП; изготвяне на удостоверения; дейности и кореспонденции, свързани с кадастър и регулация.


Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби;


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  21.10.2020 г. до 13.11.2020 г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115