ПОКАНА


На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.4 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Председателят на Общински съвет- гр.Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 11.09.2017 г. от 17,30 ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871” гр. Етрополе


НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


на отчета на общинския  бюджет на Община Етрополе към 31.12.2016 година


С уважение,
Марин Маринов - Председател на Общински съвет - гр.Етрополе