На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2015-2019 година, председателят Марин Маринов свиква Общинския съвет на дванадесето, извънредно заседание на 12.09.2017 г. /вторник/, от 17.30 ч., в залата на Общинска администрация – втори етаж, при следния дневен ред:


1. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки,  с по-малко от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година – Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки и слети маломерни паралелки, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година – Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно: Отпускане на краткосрочен банков кредит-овърдрафт по бюджета на община Етрополе за 2017 година – Докл.: Кметът на общината