На 19.04.2017 година, Общински съвет – Етрополе проведе 5-то извънредно заседание. На заседанието присъстваха всички Общински съветници, а промени в така предложени дневен ред не бяха направени.
Първа точка от дневния ред бе приета със 17 гласа „за“ относно Приемане на Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020г. на община Етрополе. Програмата е с период на действие 2017-2020 година, като е разработена в съответствие с изискванията от Закона за управление на отпадъците и Закона за опадване на околното среда. Общинската програма „се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците“ 2014-2020 г., чиято основна цел в сферата на управление на отпадъците е „Общество и бизнес, които не депонират отпадъци.“
Програмата обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, формирани на територията на община Етрополе. Тя разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайното обезвреждане, а именно:
- видът на отпадъците и тяхното образуване;
- количества и характеристика на отпадъците;
- начин на събирането и използвани съдове;
- предварителна обработка;
- транспортиране и използвана техника;
- рециклиране и оползотворяване;
- обезвреждане на отпадъците.
Възможности за реализиране на част от стратегическите цели предоставя обявената от Министерство на околната среда и водите процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Община Етрополе е конкретен бенефициент по процедурата заедно с общините Ботевград и Правец.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 21.04.2017 г., а едно от условията за кандидатстване е общината да има приета Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г., което налага допускане на предварително изпълнение на решението.
Втора точка от дневния ред касаеща Кандидатстване на Община Етрополе с проектно предложение по процедура №BG16M1OP002-2.002 бе приета единодушно от Общински съвет – Етрополе.
Общински съвет – Етрополе даде съгласието си Община Етрополе да кандидатства по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и осигуряването на разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г., - „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.
Общински съвет – Етрополе дава съгласие Община Етрополе да кандидатства в партньорство с общините Правец и Ботевград за подаване на едно общо проектно предложение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО „Ботевград“ по процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на копостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с водещ партньор Община Ботевград, която да подаде проектното предложение от името на всички кандидатстващи общини и да отговаря за неговото управление, съгласно разпределението на задачите между партньорите в споразумението за партньорство.
Индикативната стойност на допустимите разходи по проектното предложение без ДДС да възлиза на до 9 000 000, 00 лв., а стойността на ДДС, който е недопустим разход по програмата да възлиза на обща стойност до 1 700 000лв. Общински съвет – Етрополе дава съгласие община Етрополе да осигури съфинансиране на разходите без ДДС в размир на до 22,85% от минималния размер на собственото участие, определен с АРП, който не може да възлиза на повече от 5% от общите допустими разходи по проекта. Общински съвет – Етрополе дава съгласие община Етрополе да осигури съфинансиране на разходите за ДДС в размер на до 22,85% до тяхното възстановяване от НАП, съгласно приложимия режим по ЗДДС.
Споразумението за партньорство, съгласно дяловото участие на партньорите в РСУО-Регион Ботевград са съответно: За Община Ботевград - 62,64%; За Община Етрополе - 22,85%; За Община Правец - 14,51%.
Текст и снимка: Общината, без редакторска намеса