На 28.09.2017г. /четвъртък/ от 17.30 ч. ще се проведе тринадесетото редовно заседание на Общински съвет Етрополе, при следния 


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение – ВхОБС-214/31.08.17 г.– относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2016 г.  Докл.:Кметът на общината
2. Предложение – ВхОБС- 242/21.09.17 г.– относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2017 г.  Докл.:Кметът на общината
3. Предложение – ВхОБС- 240/20.09.17 г. – относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.  Докл.: Председателят на ОбС
4. Предложение –ВхОБС-231/18.09.17 г. – относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година Докл.: Кметът на общината
5. Предложение – ВхОБС-228 /18.09.17 г.– относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Марин Василев Христов  Докл.:Кметът на общината
6. Предложениe – ВхОБС-230/19.09.17 г.– относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Цено Димитров Йорданов  Докл.: Кметът на общината
7. Предложение – ВхОБС-229/18.09.17 г. - относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на Община Етрополе  Докл.: Кметът на общината
8. Предложение – ВхОБС-241/21.09.17 г.- относно: Учредяване право на преминаване, прокарване на подземен кабел за изграждане на обект “Външно електрозахранване на Манастир „Света Троица” гр. Етрополе”, преминаващ през поземлени имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Рибарица.  Докл.: Кметът на общината
9. Предложение– ВхОБС-232/18.09.17 г. – относно: Предоставяне напарична помощ на Румяна Цветанова Чолтеева  Докл.: Председателят на ОбС
10.Предложение – ВхОБС-233/18.09.17 г. – относно: Предоставянена парична помощ на Иван Цацов Данчев Докл.: Председателят на ОбС
11. Предложение – ВхОБС-234/18.09.17 г. – относно : Предоставяне на парична помощ на Васил Дойнов Василев  Докл.: Председателят на ОбС
12. Предложение – ВхОБС-235/18.09.17г. - относно : Предоставяне на парична помощ на Димитър Василев Стаменов  Докл.: Председателят на ОбС
13. Предложение – ВхОБС-236/18.09.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Димитрина Валентинова Ангелова  Докл.: Председателят на ОбС
14. Предложение – ВхОБС-237/18.09.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Теменужка Лилова Овчарова Докл.: Председателят на ОбС
15. Предложение –ВхОБС-238/18.09.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Тодор Георгиев Спасов Докл.: Председателят на ОбС