Общинският съвет ще проведе Осмото си редовно заседание на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа  в залата на Общинска администрация-втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник – Решение №172/17.08.2018 г. на Общинска избирателна комисия -Етрополе
2. Предложение относно: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Етрополе. Вносител: Кметът на общината
3. Предложение относно: Поемане на  дългосрочен общински дълг чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция. Вносител: Кметът на общината  
4. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година. Вносител: Кметът на общината
5. Предложение относно: Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година. Вносител: Кметът на общината   
6. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Дачо Кънов Гергов. Вносител: Кметът на общината
7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ IV – 263, квартал 9 по ПУП на с. Рибарица. Вносител: Кметът на общината
8. Предложение относно: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №067036, находящ се в м. „Равнището”, землище на гр. Етрополе. Вносител: Кметът на общината
9. Предложение относно: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №237032, находящ се в м. „Рибарица”, землище на с. Рибарица. Вносител: Кметът на общината
10. Предложение относно: Одобряване на задание по чл.  125 от ЗУТ и разрешаване изработване на ПУП – ПП (Парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – трасе на 3(три) нови горски пътища, преминаващи през поземлени имоти, горска територия, частна общинска собственост №№ 533008 и 600005, землище на с. Брусен, община  Етрополе.
Вносител: Кметът на общината
11. Предложение относно: Даване принципно съгласие за реализиране на инвестиционно предложение. Вносител: Председателят на  комисия по ТСУ към ОбС


12. Предложение относно: Удостояване на Проф. д.т.н. инж. Цоло Вутов със званието „Почетен гражданин на община Етрополе”г. Вносител: Кметът на общината