Общинският съвет ще проведе осмото си редовно заседание на 28.05.2020 г. / четвъртък /от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т.Пеев-1871” - втори етаж
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе” ЕООД за 2019 г.,  ВхОБС-130/21.05.2020 г., Вносител:  Пламен Патев - общински съветник и председател на ПК „Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси”
2. Предложение., относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център І – Етрополе” ЕООД за 2019 г.,  ВхОБС-131/21.05.2020 г. Вносител: Пламен Патев - общински съветник и председател на ПК „Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси”
3.  Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И” ЕООД, гр. Етрополе за 2019 г., ВхОБС-132/21.05.2020 г. Вносител:  Пламен Патев - общински съветник и председател на ПК „Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси”
4. Предложение относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2019г. на Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020 г., ВхОБС-128/20.05.2020 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година,  ВхОБС-124/19.05.2020 г.  Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост.
Продажба на имот № 642.15 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по §4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
7. Предложение относно: Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, в полза на Община Етрополе, по реда на чл. 54 от ЗДС.  Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
8. Предложение относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,представляващ: кафе с бар на открито, находящо се в УПИ  I –  „Парк”, квартал 14  по подробния устройствен план на гр. Етрополе.  Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
9. Предложение относно: Учредяване право на прокарване на кабелна линия ниско напрежение за обект „Външно ел. захранване на втори етаж на административна сграда”, находяща се в УПИ I-„За производствени нужди”, кв. 10, гр. Етрополе, преминаваща през имот общинска собственост, находящ се в землището на гр. Етрополе.  Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Стефка Георгиева Цветкова. Вносител: Марин Маринов - Председател на Общинския съвет
11. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Пламен Георгиев Марков. Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет
12. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Данаила Илиева Михайлова. Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет
13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цветан Димитров Ангелов. Вносител: Марин Маринов - Председател на Общинския съвет         
Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет