На  30.06.2020 г. / вторник / от 17.30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж ще се проведе Деветото редовно заседание на Общинския съвет. 


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Проект на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе, ВхОБС-163/22.06.2020г.
2. Предложение относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност – Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030г., ВхОБС-140/08.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
3. Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение №29/29.01.2020 г., Протокол №4 на Общински съвет-Етрополе, ВхОБС-156/18.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
4.Предложение относно: Удължаване договора за управление на Управителя на „МИР-И” ЕООД, ВхОБС-147/16.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, ВхОБС-157/18.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
6. Предложение относно: Възмездно придобиване на право на собственост от Община Етрополе върху поземлен имот с идентификатор 27632.66.50, ВхОБС-148/16.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
7. Предложение относно: Възмездно придобиване на право на собственост от Община Етрополе върху поземлен имот с идентификатор 27632.66.51, ВхОБС-149/16.06.2020 г.
Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет
8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Продажба на поземлен имот с идентификатор №27632.62.56, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Турски гробища”, ВхОБС-150/16.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
9. Предложение относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение за аптека, находящо се на първия етаж в Жилищен блок № 1, УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС- 151/16.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
10. Предложение относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, предсавляващ: Дневен детски център, ВхОБС-158/18.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
11. Предложение относно: Безвъзмездно предоставяне на част от спортен обект общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Професионален футболен клуб ЧАВДАР” , ВхОБС-162/19.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
12. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ X – 815, квартал 47 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-152/16.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
13. Предложение относно: Даване на съгласие за изменение на подробния устройствен план на град Етрополе в частта на поземлен имот пл. №3094, срещу кв. 18, улица с о.т. 76-73 и улично озеленяване ВхОБС-154/17.06.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Рада Велчева, ВхОБС-160/19.06.2020 г.
Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет
15. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Ценка Добринова, ВхОБС-161/19.06.2020 г.
Вносител: Марин Маринов- Председател на Общинския съвет


 Марин Маринов: /п/
Председател на Общинския съвет