Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българска федерация по баскетбол на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 25 ноември 2017 г. (събота) от  09.00 ч. в гр. София, Хотел Рамада, зала Европа при следния дневен ред:


 1.            Отчет на Управителния съвет  за изминалия период от предишното общо събрание;


2.            Отчет на Контролния съвет и постоянните комисии на БФ Баскетбол за изминалия период от предишното общо събрание;


3.            Финансов отчет за 2016г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2018 г.


4.            Прoмени в състава на Управителния съвет на БФ Баскетбол;


5.            Други


При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.