След оставката на председателя на УС на БК Балкан Михаил Михайлов от клуба обявиха дата за провеждане на Общо събрание. Решението за това бе взето с пълно единодушие от  петимата членове на Управителния съвет на клуба на заседание, проведено на 8 декември.


Обявената дата за Общото събрание е 24 януари 2023 година. Ето текстът на обявата.


 ПОКАНА


Управителният съвет на сдружение сн нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ БАЛКАН, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, бул. България 20, на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 24 януари 2023 г. (вторник) от 18.00 ч., което ще се проведе в гр. Ботевград, ул. Захари Стоянов 2,  Арена Ботевград - конферентна зала, при следния дневен ред:


1. Приемане на ОТЧЕТ за дейността на БК Балкан за 2022 година


2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 година


3. Освобождаване на Председателя и на членовете на УС на БК Балкан


4. Избиране на Председател и членове на УС на БК Балкан


5. Разни


Свикването на общото събрание  се извършва чрез обнародване на обявата в печатгна медия на територията на Община Ботевград, както и поставяне на мястото за обявления  в сградата, в която се намира управлението на Сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно (Чл. 24.1. от Устава) на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове.


Следва печат на БК Балкан и подпис на Председателя.