По време на обсъждането на точката от докладна записка, с която председателят на местния парламент Любомир Лилов поиска смяната на адв. Христо Якимов, постъпиха две предложения. Едното бе за адв. Катя Коцева, направено от д-р Илин Черняшки, а другото, дадено от Любомир Лилов, бе за адв. Виктор Велчев. Двете кандидатури обаче не събраха достатъчен брой гласове, което означава, че на този етап адв. Христо Якимов остава обслужващ юрист на местния парламент. 


В хода на дискусията Веселка Златева попита какви са конкретните мотиви, с които се иска отстраняването на адв. Якимов. В отговор Лилов заяви, че преди една от предпоследните сесии той е подписал докладните без становища към тях дали са законосъобразни, или не.  Адв. Якимов възрази на тези негови думи. Той обясни, че не бил получил докладните навреме, което не се случвало за първи път. 


От проекта за решение към докладната за смяна на юриста, подкрепа не получиха и точките за създаване на обслужващо звено в общинската администрация, съставено от двама служители, които да са на пряко подчинение на председателя на ОбС. “За“ предложението на Лилов гласуваха 14 съветници, 12 бяха против, а двама се въздържаха. Едиственият съветник, който се изказа преди гласуването бе Коцо Коцев. Той оспори твърдението на Любомир Лилов, че такова звено няма. Веднага след това Петя Кочкова предложи да бъде прекратен дебатът и да се пристъпи към гласуване. Така бе отнета възможността на съветниците за изказвания по темата. А желаещи да вземат думата имаше.