Общинското ръководство иска съгласието на Общинския съвет за подписване на меморандум между Община Ботевград и Асоциацията на парковете в България за изпълнение на проект за възстановяване на българската защитена местност “Мухалница“ за опазване на уникалната миграция на Планинската жаба /Rana temporaria/.


Според меморандума, общината ще отговаря за почистване на блатото от растителността през 2018 година, като разходите за тази дейност ще са в размер на около 4 500 лева, ще организира публични събития и доброволчески дейности за проекта.


От своя страна Асоциацията на парковете в България ще кандидатства Whitley Grants за инфраструктурни дейности за обезопасяване на пътя, така че мигриращи жаби да преминават под него и да се отдалечават от автомобилния трафик на прилежащия общински път. Освен това ще отговаря за различни публични дейности, които да ангажират младежи и студенти по биология за бъдеща подкрепа при опазване на блатото, ще участва за финансиране за научни изследвания и изготвяне на предложения от НПО за общински и консервационни планове за блатото.


Текстът на меморандума е представен на вниманието на общинските съветници. Те ще се произнесат по него на редовното заседание в четвъртък.


В средата на 2016 год. са предприети и изпълнени процедури, свързани с точното отразяване на границите на защитената територия в кадастралната карта. С участието на откривателя на уникалната миграция на планинската жаба проф. Владимир Бешков, учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, сътрудници към Асоциацията на парковете в България, със съдействието на РИОСВ и МОСВ, са предприети действия за привеждане на блатото в състоянието му по време на обявяването му за защитено.