Към 31.12.2017 година Дирекция „Местни данъци и такси” при община Ботевград отчита постъпления по видове данъци и такси, както следва: 


•Данък недвижими имоти – 792 902,11 лв.; 


•Данък върху превозните средства – 970 511,76 лв.;  


•Патентен данък – 79 525,29 лв.;  


•Данък при придобиване на имущество – 488 620,23 лв.;


•Туристически данък –2 127,41 лв.;


•Такса битови отпадъци – 2 348 771,69 лв.; 


•Такса за административни услуги -18 531,00 лв.;


•Такси за притежаване на куче -284,71 лв.;


•Глоби ,санкции, неустойки и др.- 161 378,65 лв.; 


В резултат на подобреното качество на услугите и дейността на служителите в дирекцията за 2017 година общо събраните средства са в размер на 4 974 057,20 лв. В сравнение с 2016 година постъпилите приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” са се увеличили с над 760 000 лв.


От дирекцията напомнят, че  всички, заплатили своите данъци в пълен размер до 30 април 2018 г., ползват регламентираните в ЗМДТ отстъпки. Отстъпката за такса битови отпадъци се ползва съгласно условията и реда, предвидени в Решение на Общински съвет Ботевград №327/30.11.2017 година.