От дирекция „Местни данъци и такси” при  Община Ботевград напомнят, че на 30 април изтича срокът, в който се ползва отстъпка при заплащане в пълен размер на дължимите за 2018 год. данък сгради, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства. 


Съгласно ЗМДТ, на предплатилите до 30 април 2018 година пълния размер на данък сгради и данък върху моторните превозни средства се прави 5 % отстъпка.


Съгласно НОАМТЦУ на територията на община Ботевград, на предплатилите пълния размер на такса битови отпадъци в срок до 31 май 2018 се прави отстъпка, както следва:


-в размер на 30% за физическите лица;


-в размер на 20% за юридически лица, попадащи в категорията микро, малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП и подали декларация за това обстоятелство. Срокът за подаване на декларацията е 30 април 2018 година;


-в размер на 10% за юридически лица неподали декларация в срок до 30 април и попадащи в категорията големи предприятия;


-в размер на 10% за физически и юридически лица подали декларация по чл.71, ал.1 от ЗМДТ.


Плащания в брой и чрез ПОС-терминал се приемат на касите в дирекция „Местни данъци и такси” от 8.30 часа до 17.30 часа, без прекъсване. Освен в брой дължимите суми могат да бъдат платени по банков път, на касите на Easy Pay, чрез системата за електронно разплащане ePay, на гише в банка ДСК, както и в офисите на „Български пощи” ЕАД. 


От "Местни данъци и такси" напомнят още на гражданите, че в кметствата на селата могат да се заплащат данъци и такси, в рамките на тяхното работно време. 


Актуална справка за задълженията може да се направи на сайта на Община Ботевград - http://botevgrad.bg/, след получаване на ПИН код от гишето за обслужване на клиенти.