Отчетното събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група“ – Ботевград се проведе вчера – 5 януари, в една от залите на Международното висше бизнес училище. В качеството си на председател на Управителния съвет на организацията с нестопанска цел, кметът Иван Гавалюгов откри събранието и изказа благодарност на всички, които бяха пряко ангажирани с изготвяне на Стратегията на МИГ Ботевград. Тя премина етапа на административно съответствие, допустимост и техническа оценка, но не получи финансиране поради това, че няма наличен бюджет. Това бе причината общо 26 стратегии на местни инициативни групи да попаднат в графа “Резервни“. Средства получиха стратегиите, класирани от първо да 25 място. 


“Нашата стратегия е многофондова. Средства за нейното реализиране са предвидени от четири фонда. По три от тях има достатъчен финансов ресурс за всичките 51 одобрени стратегии. По фонд “Земеделие“ обаче средствата стигат само за 25. Реалистично е да настояваме да се случи дофинансиране на фонда, за да има средства за всички одобрени стратегии.  Правим постъпки, включително и аз. Официално предложих на народните представители от Софийска област да се потърси вариант за дофинансиране на фонд “Земеделие“, каза кметът Гавалюгов. 


Отчетното събрание премина под председателството на д-р Марияна Горгачева, която е зам.-председател на УС на Сдружение “Местна инициативна група“ – Ботевград. 


По първа точка от дневния ред изпълнителният директор на административния екип на МИГ-а – Янка Александрова,  представи отчет за дейността на организацията през 2017 год. За краткия период на своето съществуване Сдружението инициира дейности по конкретни поводи, стимулиращи доброволчеството в общината – конкурс “Силата на мартеницата“, предоставяне на материали за украса на града и селата по повод Националния празник на България – 3 март, участие в празничната великденска украса. Изготвянето на програмен документ  за работата на МИГ Ботевград до 2020 год. – Стратегия за водено от общностите местно развитие, бе най-важната задача на организацията. Стратегията е структурирана около изпълнението на основната стратегическа цел – създаване на устойчиво развитие на територията и подобряване на благосъстоянието и качеството на живота на населението в община Ботевград чрез постигане на четири приоритета: насърчаване на микро, малък и среден бизнес с акцент върху създаване на повече възможностите за заетост; опазване, развитие и популяризиране на природата и културно-историческото наследство; социално и културно развитие на общностите и хората от уязвимите групи; постигане на по-добра жизнена и бизнес среда чрез подобряване на инфраструктурата и осигуряване на  инвестиции.   


Стратегията на МИГ Ботевград е подкрепена с подписите на 1 125 жители на общината, което  съставлява 3,56% при изискуем минимум над 2%.


„В процеса на изготвяне на Стратегията участваха, в различна степен, всички заинтересовани страни на територията на МИГ-а. Той беше целенасочен и мащабно организиран и се превърна в събитие за общностите от всички населени места в общината, предизвиквайки вълнение и надежда за промяна с участието на гражданите“, подчерта в доклада си Янка Александрова. Тя информира присъстващите членове на МИГ-а, че е внесена молба във Фонд “Земеделие“ с искане да бъдат посочени мотивите за оценяване на Стратегията, но до момента няма отговор. Янка Александрова ги уведоми още, че на 6 февруари ще внесе писмо за достъп до обществена информация, с което се иска предоставяне на всички документи, свързани с оценката на Стратегията. Повод за това искане е фрапиращата разлика между оценките на независимите експерти, които са дали 94 точки на документа, и на комисията от фонд “Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните, дала с 28 точки по-малко. 


“Сдружението ще продължи да работи като НПО, дори ако Стратегията не бъде финансирана“, подчерта административния директор на МИГ Ботевград. 


Янка Александрова благодари на всички, които са подпомогнали и продължават да подпомагат безвъзмездно дейността на Сдружението - Международно висше бизнес училище - за осигуряване на заседателна зала и приемна, фирма "Ивон" - Филип Филипов - за предостяване на помещение за архив, "Атлантис НЕТ" с управител Тихомир Найденов - за доставка на интернет услуги, Еленко Иванов - за изработка на сайт на организацията, и на регионалните медии - за популяризиране на инициативите.    


Сдружение "Местна инициативна група - Ботевград" бе учредено през юни 2016 година. Към момента неговите членове са 37 на брой, при изискуем минимум 31.


На отчетното събрание бе подкрепено предложението за намаляване на членския внос: от 100 на 50 лева за стопанския сектор, в това число физически лица, припознали се към него; от 50 на 25 лева за нестопанския сектор; от 20 на 10 лева за физически лица.


Размерът на годишния членски внос, който плаща община Ботевград, остава непроменен – по 0.10 лв. на постоянен жител /въз основа на данните от преброяване към 31.12.2016 година/.