Днес кметът Иван Гавалюгов подписа договор за безвъзмездна помощ по ОП „Региони в растеж”, процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”. Стойността на проекта е 932 821 лева. От тях 746 489 лева са безвъзмездна финансова помощ, съфинансирането  на общината е 186 000 лева.
В рамките на проекта „Подай ръка”  е включено изграждане на „Център за обществена подкрепа” в сградата на Младежкия дом и закупуване на оборудване. Близо 600 хиляди лева ще бъдат вложени в ремонта на сградата, която  не се използва повече от 15 години. Ремонтът предвижда подмяна на  ВиК и ел инсталация, изграждане на самостоятелна отоплителна инсталация, вътрешни преустройства в сградата,  вътрешен асансьор и др.
Центърът за обществена подкрепа ще се ползва от 104-ма потребители. Целевите групи са деца с увреждания и техните семейства, деца в риск, деца и младежи от специализирани институции, както и деца, нуждаещи се от  специфична подкрепа и съдействие.