В дневния ред на днешното извънредно заседание на ОбС кметът Иван Гавалюгов внесе предложение разходите за организирани посещения на ученици от общинските и държавни училища на територията на община Ботевград в спортната база, стопанисвана от общинско предприятие “Балкан“, да са за сметка на общинския бюджет. Той се аргументира така: “За да внеса тази докладна, съм провокиран от отказа на директори на училища в общината да сключат договори, каквато е практиката от три-четири години, за използване на общинските спортни обекти, в частност – плувния басейн в ОУ “Васил Левски“ и ледената пързалка. Мотивите, които изтъкват, са, че или нямат достатъчно средства за тази дейност, или считат, че Законът за предучилищното и училищното образование и съответните съпътстващи наредби не им дават възможност да сключат такъв договор. В резултат на това силно намалява организираната посещаемост на тези спортни обекти от страна на ученици, разбира се, има и такива, които посещават на база договорни отношения. Според мен е абсолютно задължително, като дейности и като политика в сферата на образованието, да стимулираме и насочваме подрастващите към системни занимания със спорт в училище или в извънучилищна форма. Затова реших да внеса това предложение. Ако проблемът наистина е в липсата на финансиране от страна на Министерството на образованието и науката и липса на законово основание да се сключват договори, както е било до момента, за ползването на тези обекти, нека тази пречка да бъде премахната. И учениците да посещават системно, под зоркия поглед на техните учители и възпитатели, общинската спортна база. Издръжката на тези обекти ще остане изцяло за сметка на общинския бюджет.“.  


Кметът Гавалюгов припомни, че по време на предишното управление финансирането ставаше чрез задържане на пълния размер на резерва на учебните заведения. “Впоследствие се оказа, че това е незаконосъобразна практика и се пристъпи към сключване на договори за ползване на спортните обекти, каквито аз завирих, когато бях избран за кмет на община Ботевград“, допълни той. 


По докладната отношение взе Йордан Йорданов. Неговото мнение бе, че предложението е разумно. “Някои училища не водят децата си, защото не им е възможно. Как да дойдат от Новачене и Скравена през зимата? Имаше училищен автобус, директорите “ревнаха“, че не могат да го издържат. Дадохме го на друга община. И се натоварва делегираният бюджет само на някои училища“, каза съветникът. Той предложи да се помисли как свободните помещения в учебен спортно-тренировъчен комплекс “Васил Левски“ могат да се използват също за организиран спорт на ученици, които не искат да плуват. 


Присъстващите съветници единодушно подкрепиха проекта на решение, внесен от кмета Гавалюгов. Той поясни още, че посещенията на учениците от отделните училища ще се извършват по график.