Както вече бяхме съобщили, вчера,  26 април 2018 г., Общинският съвет проведе своето четвърто редовно заседание с  предварително обявен дневен ред от 18 точки. Промени нямаше. Присъстваха 16 общински съветника, като Васил Стоев отсъстваше по уважителни причини.
Материалите докладва кметът Димитър Димитров.
Всички докладвани предложения за решения бяха приети. Ние изведохме някои от тях  в отделни материали.
Решенията на сесията за останалите предложения:
• за разпределение на средствата по второстепенните разпоредители във функция "Образование"
• допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.
• съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижм имот - частна общинска собственост №000611, местност „Иванчовец”, землище Етрополе.
• отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в кв.11 по ПУП на гр.Етрополе, за поставяне на преместваем обект-павилион за търговска дейност, съгласно схема за разполагане.
• прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти в местност "Ябланица" гр.Етрополе и в с.Брусен.
• решенията по четири предложения са относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на посочените наследници.
• Общинският съвет дава съгласие Община Етрополе да предостави земеделски земи от ОПФ с НТП " пасища,мери", "пасища с храсти", и "ливади" за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ.
• По три от точките се реши да се предостави парична помощ на нуждаещите се за лечение: Веселка Маринова Петрова от Етрополе – 500 лева; Маруся Богданова Василева от Етрополе  - 500 лева и на Борис Иванов Бончев от Етрополе – 400 лева.