Общинският съвет Етрополе проведе своето четвърто, редовно заседание на 29.01.2020 г. от 17:30 ч. в присъствието на 16 съветника, като отсъстваше Кристина Савова-Димитрова.
Към предварителния дневен ред бе добавена допълнително точка относно Учредяване право на преминаване, прокарване на кабелна линия 20 kV за изграждане на обект „Външно електрозахранване 20 кV и БКТП 1250 kVA на обект „Фабрично заводска сграда и склад /предприятие за дървопреработка/“, преминаваща през поземлен имот общинска собственост, находящ се в землището на гр. Етрополе.
• Заседанието започна с приемането на бюджена на общината за 2020 година.
Общият размер на проектобюджета за 2020 г. на Община Етрополе е 15 869 936 лв.
Приходи за 2020 г. - 15 869 936 лв.
- Държавни приходи          8 980 136 лв.
- Местни приходи               6 889 800 лв.
Разходи за 2020 г. - 15 869 936 лв.
Разходи за държавни дейности                          8 980 136 лв.
- Разходи с общински характер                            6 067 300 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности                 822 500 лв.
На 23 януари т.г. качихме цялостната рамка на Бюджета за 2020 година.


• По т.2 се прие Програма за управление на Община Етрополе /мандат 2019-2023 г./ Приоритетите на програмата са :
1. Приоритет: „Подобряване жизнения стандарт на населението”, като някои от дейностите по изпълнение на този приоритет са свързани с участие в национални програми за заетост, разработване и прилагане на местни инициативи и Регионални програми за заетост, публично обсъждане на проектите за изменение в действащите Наредби на територията на община Етрополе, провеждане на публични обсъждания, превантивна дейност сред младежите срещу разпространението и употребата на наркотични вещества, детска престъпност, разширяване на системата за видеонаблюдение, подобряване на енергийната ефективност на ПГ „Тодор Пеев” и ОУ „Хр.Ботев” гр.Етрополе, подкрепа за осигуряване ефективното функциониране на МБАЛ „Проф.д-р „Александър Герчев”- Етрополе „ ЕООД и др.
2. Приоритет: „Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите на общинска инфраструктура и опазване на околната среда”. Някои от основните дейности по този преоритет са свързани с ремонти и рехабилитация на улици в гр.Етрополе, реконструкция , модернизация и изграждане на нова визия на Малкия пазар, изграждане на Дом на покойника, ремонт и реконструкция на участъци от уличните водопроводни клонове на територията на гр.Етрополе и др.     3. Приоритет „ Създаване на модерна и просперираща местна икономика” с основни дейности : поддържане на оптимално функционираща интернет страница на общината, осигуряване на прецизност при изразходване на финансовите средства от общинския бюджет, месечно и тримесечно публично отчитане какво и как е похарчено от общинския бюджет и др.
4. Реализиране на успешни и прозрачни форми на партньорство с бизнеса и  създаване на условия за нови частни инвестиции;
5. Активно партньорство с държавата и успешните общини в страната. Основната цел е обединяване на наличните и привличане на нови ресурси за превръщане на Община Етрополе в модерна община, привлекателна за младите хора; успяващ икономически район – предпочитано място за развитие на бизнеса и туризма; по – добро място за живеене със съответстваща образователна, здравна и социална среда. Приоритетите в Програмата са: подобряване жизнения стандарт на населението. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната среда. Създаване на модерна и просперираща местна икономика. 


Към Общинския съвет се създават следните постоянни комисии:
- Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси с председател Пламен Патев.
- Териториално и селищно устройство на Общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, социални дейности, европейски програми с председател Венета Гергова.
- Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите с председател Владимир Китов.
- Просвета, култура, вероизповедания с председател Христо Андреев.
- Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи с председател Ивайло Георгиев.
- Административно управление и обслужване на населението с председател Боряна Керемидска.


• Със 16 гласа „за“ беше приет Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 г. Към Общинския съвет се създават следните постоянни комисии:
- Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси с председател Пламен Патев.
-Териториално и селищно устройство на Общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, социални дейности, европейски програми с председател Венета Гергова.
-Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите с председател Владимир Китов.
-Просвета, култура, вероизповедания с председател Христо Андреев.
-Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи с председател Ивайло Георгиев.
-Административно управление и обслужване на населението с председател Боряна Керемидска.


• Също единодушно беше прието и предложението относно общата численост от 65 щатни бройки и структурата на общинската администрация в Община Етрополе.


• Към 5 точка от дневния ред на сесията беше приет Общински план за младежта за 2020 година. Предвидените дейности в плана са насочени към подрастващите и младите хора – неорганизирани или организирани в различни структури на възраст от 14 г /навършени/ до 29 г. без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.


• Шеста точка от дневния ред, относно предложение за приемане на  мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе (2014-2020 г.) през 2019 година, беше приета с 16 гласа „за“. Целта на монигоринга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да се следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките на плановия документ, както и активно да включи заинтересовани страни в осъществяването на оценката и наблюдението.


• Единодушно бе приета и следващата точка, касаеща Вътрешните правила за работата на постоянната комисия на Общински съвет – Етрополе ЗПКОНПИ и за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.


• Със 16 гласа „за“ сесията прие Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година.


• Съветниците приеха Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 година. През 2019 г. са съставени общо 368 бр. акта, от които за публична общинска собственост - 53 бр. и за частна -315 бр.


• Беше допълнена Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година.
В Раздел IV. „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение на извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка както следва: „ 4.1.11. Имот № 640794, находящ се в землището на гр. Етрополе, с начин на трайно ползване „Автомобилен парк“ и с площ от 8.827 дка, при граници: Имоти № 000445 – др. селскост. тер., № 640793 – автомобил. парк., № 640789 – ведомствен път, № 640693 – дървопроизв. пл. и №000446 – автомобил. парк“.


• С мнозинство беше приета точка десета със списъка на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.


• Съветниците дадоха съгласие да се извърши прекратяване на съсобствеността между община Етрополе и Пламен Иванов Петков и Миглена Петрова Петкова.


• Такова съгласие имаше и за предложението да се извърши разпоредителна сделка-прекратяване на съсобственост между община Етрополе и Данаил Славчев Гаджев и Елена Йефтич.


• Одобрен годишния план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Етрополе за 2020 г.


• На сесията се взе решение Радослав Христов - проверител-дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор да извършви задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ал. Герчев - Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе“ за 2019 г.
 
• По следващите 15, 16, 17 и 18 точки бяха одобрени предложенията за    предоставяне на парична помощ, съответно на Сотир Олегов Илиев, Диляна Ангелова Цанова, Йорданка Иванкова Христова и на Иван Христов Георгиев.
 
• Допълнителната точка 19, която е приета с 16 гласа „за“ касае Учредяване право на прем