Проведеното преди два дни десето редовно заседание на Общинския съвет премина в спокойна, делова обстановка.
Присъстваха 15 съветника, като отсъстваха Венета Гергова от ПП ГЕРБ и Петко Петков от ПП АБП. Към предварително обявение дневен ред бяха прибавени още две по предложение на кмета Димитър Димитров: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Животновъдна ферма за месодайни крави“ в поземлен имот № 090050, м. „Табашки лъки“, землището на град Етрополе.
Допълнителната седемнадесета точка касае изменение и допълнение на Решение №3/30.01.2017 г., протокол №2 на Общински съвет – Етрополе, изменено и допълнено с Решение №33/30.03.2017 г., протокол №4 на Общински съвет – Етрополе.
Решенията:
Единодушно бе приета първа точка от дневния ред: Разпореждане с имот – частна общинска собственост имот №645004, местност „Горна махала“, землище град Етрополе. Решението е относно да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС №2277/12.06.2017 г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Етрополе през 2017 г., представляващ Имот №645004 с НТП „Друга селскостопанска територия“ находящ се в местността „Горна махала“, землище гр. Етрополе с площ от 327 кв.м., при граници: Имоти №645003, №645002, №000570 и 645008. Утвърждава се начална тръжна цена равна на изготвената пазарна оценка за имота от независим оценител на имоти, в размер на 5.00 лв./кв.м. или общо за 327 кв.м. определя сума в размер на 1635.00 лв., без ДДС, при данъчна оценка на имота в размер на 1001.10 лв.


Втора точка от дневния ред беше приета с 15 гласа „за“ относно извършване на продажба, чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС №2278/12.06.2017г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Етрополе през 2017 г., представляващ Имот №645008 с НТП „Друга селскостопанска територия“ находящ се в местността „Горна махала“, землище гр. Етрополе с площ от 139 кв.м., при граници: Имоти №645004, №645007, №000680, 000571 и 000570. Утвърждава се начална тръжна цена равна на изготвената пазарна оценка за имота от независим оценител на имоти, в размер на 5.00 лв./кв.м. или общо за 139 кв.м. определя сума в размер на 695.00 лв. без ДДС, при данъчна оценка на имота в размер на 510.70 лева.


По трета точка  от дневния ред за проекторешението гласуваха 14 съветника и 1 беше „против“ (Васил Георгиев от ПП БСП), относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XXI – Детски дом, кв.31 по ПУП на с. Брусен.
Общинският съвет – Етрополе дава съгласието си да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1334/07.01.2013 г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., представляващ: Реална част в размер на 1433 кв.м. от поземлен имот с пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот XXI – Детски дом, кв.31 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с урегулирана площ от 5561 кв.м., заедно с построената в него сглобяема едноетажна сграда тип „Пионер“ със застроена площ от 320 кв.м.
Утвърждава се начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти в размер на 19 450.00 лева, без включен ДДС, със стъпка на наддаване – сума в размер на 550.00 лева и депозит за участие в размер на 1000.00 лева, при данъчна оценка на имота в размер на 4730.80 лв.


Четвърта точка от дневния ред, късаеща Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ IV – „За училище и общежитие“, кв.27 по ПУП на с. Ямна, бе приета с 14 гласа „за“ и 1 глас „против“ (Васил Георгиев от ПП БСП).
Общинският съвет – Етрополе дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 809/10.05.2008 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 99, том II, вх. рег.№ 413, н. дело №328, партида 59 от 15.05.2008 г. и включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., представляващ: Урегулиран поземлен имот IV – „За училище и общежитие“, кв.27 по ПУП на село Ямна с площ 10829 кв.м., заедно с построените в него: Масивна монолитна сграда на два етажа със ЗП от 280 кв.м. – основно училище; Масивна монолитна сграда на един етаж със ЗП от 50 кв.м. – учебни работилници; Масивна монолитна сграда със ЗП от 25 кв.м. – тоалетна; Масивна сграда със ЗП от 23 кв.м. – гараж; Масивна сграда със ЗП от 46 кв.м. – навес с три оградни стени и Изграден в груб строеж първи етаж от масивна монолитна сграда със ЗП от 362 кв.м. – общежитие. Утвърждава се начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти в размер на 201 000.00 лв., без включен ДДС, със стъпка на наддаване в размер на 4020.00 лева и депозит за участие в размер на 10 050.00 лева, при данъчна оценка 47338.60 лева.


Единодушно бе приета и следващата точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ VI-1913, кв.120 по ПУП на град Етрополе. Общински съвет – Етрополе дава съгласие да се извърши прекратяване на собствеността между Община Етрополе и Неделко Василев, чрез продажба на общинският поземлен имот без пл. № в размер на 43 кв.м., представляващ придаваемо място по регулация попадащо в УПИ VI-1913, кв.120 по подробния устройствен план на град Етрополе, целият с урегулирана площ от 619 кв.м. Утвърждава изготвена от оценител на имоти пазарна оценка на общинския имот в размер на 30.00 лева / кв.м. обща сума в размер на 1290.00 лева без ДДС, при данъчна оценка на имота в размер на 335.40 лева.


С 15 гласа „за“ беше прието предложението за решение по точка шеста от дневния ред: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд, по реда на чл.24-а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, без провеждане на търг или конкурс. Общински съвет – Етрополе взе Решение да се отдаде под наем на ЕТ „ЕМ-ЕМ- Марин Маринов, без търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, Имот № 002544, находящ се в землището на с. Брусен, местност „Площа“ с НТП „Изоставени трайни насаждения, пета категория с площ от 42.911 дка. Отдаването под наем на земеделския имот за срок от 5 години при годишна наемна цена в размер на 743.288 лв., съответстваща за дадена категория съгласно Тарифа – Приложение №3 на Наредба №5 за общинска собственост.


С 13 гласа „за“, 1 глас „въздържал се“ (Васил Георгиев от ПП БСП) и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от ПП БСП) се прие да бъдат възстановени земеделски земи на наследниците на Никола Байрямов на поземлен имот № 097071 с площ от 2.500 дка, находящ се в землището на с. Лопян, местност „Въртопа“ с начин на трайно ползване „Ливада“ при граници съгласно Скица – проект № К01339/12.06.2017 г., образуван от имот №097065 – земя по чл.19 от ЗСПЗЗ.


С 13 гласа „за“, 1 глас „въздържал се“ (Васил Георгиев от ПП БСП) и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от ПП БСП) се прие да се предоставят за възстановяване  земеделски земи на наследниците на Цвятко Топузанов на поземлен имот № 325014 с площ от 3.798 дка, находящ се в землището на с. Брусен , местност „Селището“ с начин на трайно ползване „Ливада“, при граници съгласно Скица – проект №К01418/20.06.2017 г., образуван имот №325012 земя по чл.19 от ЗСПЗЗ.


Точка десет от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно кандидатстване на Община Етрополе, с проектно предложение за ЗАЩИТА НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА по Програмата ‘’HORIZON 2020’’, (H2020-CIP-2016-2017) Предотвратяване, откриване, реагиране и смекчаване на комбинацията от физически и кибернетични заплахи за критичната инфраструктура на Европа. Повече разяснения по Програмата даде заместник-кметът на Община Етрополе Росица Христова.
Очакваните въздействия са най-съвременни анализи на технологиите за физическо/кибернетично откриване и сценариите на риска в контекста на конкретна критична инфраструктура. Анализ на физическата и кибернетичната уязвимост на конкретна критична инфраструктура, включително съчетаване, както на осъзнаването на реалната ситуация, така и на информираността за кибернетичната ситуация в средата на инфраструктурата. Иновативни (нови или подобрени), интегрирани и допълнителни решения за предотвратяване, разкриване, реагиране и смекчаване на физическите и кибернетичните заплахи за конкретна критична инфраструктура. Инструменти, концепции и технологии за борба с физическата и кибернетичната заплаха за определена критична инфраструктура. Списъкът на критичните инфраструктури, останали за поканата за представяне на предложения за 2017 г., е:
• сектор „Информационни и телекомуникационни системи” – съобщителни мрежи, комуникационни системи, информационни технологии, компютърни мрежи, кабелни трасета, информационни системи, системи за автоматизация и контрол и др.;
• сектор „Здравеопазване” – многопрофилни болници, лечебни заведения, спешни центрове, диагностично-консултативни центрове, дентални центрове, медицински стационари, диспансери, които осигуряват медицински и болнични грижи, както и производство и съхранение на медикаменти, серуми, ваксини и фармацевтични продукти, и не на последно място т.нар. био-лаборатории;
• сектор „Финанси” – търговски банки, банкови трезори, системи и инфраструктури за осигуряване на платежни услуги, ценни книжа, както и финансовата роля на правителството;Община Етрополе в партньорство възнамерява да участва и по трите сектора.


Единодушно бе прието Споразумението за партньорство между общини от Софийска област за подготовката и изпълнението на съвместни ПРОЕКТИ, финансирани по линия на Европейския съюз и други донори, с които партньорите да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми като INTERREG, HORIZON2020 и други финансови механизми, за които се подават документи в Брюксел и за които се изисква наличие на мрежа (консорциум) от общини. Проектите на общините партньори ще са насочени към подобряване на транспортните връзки, между отделните общини; подобряване на енергийната ефективност; ускоряване на развитието и иновациите; създаване на по-благоприятна среда за МСП и други дейности, подобряващи условията за живот и икономическото развитие на територията на общините.
Партньори по споразумението ще са Община Елин Пелин, Община Етрополе, Община Ихтиман, Община Правец и Община Своге.


Точка единадесета от дневния ред беше приета също единодушно, относно Поставяне на бюст – паметник на генерал – майор Павел Христов пред УПИ I „за училище“, кв.96 по плана на град Етрополе по инициатива на Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ“ .
Предложението за решение, решението и биографични данни за генерал-майор Павел Христов поместваме в отделен материаал.


Общинският съвет взе Решение за предоставяне на парични помощи на Кямиле Амза – 1000,00 лв., Генади Генчев – 1000,00 лв., Биляна Цакова – 500,00лв., Атанас Симеонов – 180,00 лв.


Допълнителна точка 16 от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“, относно Одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ (План за застрояване) за поземлен имот с № 090050 м. „Табашки лъки“ от КВС за землището на гр. Етрополе, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на „Животновъдна ферма за месодайни крави“, включваща и помещение за обитаване от лицата, заети с обслужващата дейност и за торище.


Допълнителната точка 17 от дневния ред се прие със 15 гласа „за“ относно Изменение и допълнение на Решение №3/30.01.2017 г., протокол № 2 на Общински съвет – Етрополе, изменено и допълнено с Решение №33/30.03.2017 г., протокол № 4 на Общински съвет – Етрополе.