Седемнадесето редовно заседание ще бъде на  28.01.2021 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж,
при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение №32 от 29.01.2020 г., /Протокол №4/ на ОбСъвет-Етрополе, ВхОБС-18/20.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


2. Предложение относно: Приемане на Общински план за младежта за 2021 година, ВхОБС-22/21.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Етрополе, ВхОБС-23/21.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно: Приемане на доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе(2014-2020г.) през 2020 г., ВхОБС-21/21.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година, ВхОБС-12/19.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Освобождаване от заплащането на дължимото по договори с Община Етрополе на лица, наематели или ползватели на общински нежилищни имоти , ВхОБС-11/19.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Разпореждане с имот-частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот IV-197, квартал 42 по ПУП на с. Бойковец, ВхОБС-14/19.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Разпореждане с имот-частна общинска собственост, Една втора от УПИ VII-1697, квартал 163 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-15/19.01.2021 г. 
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VII-251, квартал 11 по ПУП на с. Ямна, ВхОБС-16/19.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


10. Предложение относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд, по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, ВхОБС-17/19.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


11. Предложение относно: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и  индивидуално ползване, ВхОБС-24/21.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


12. Предложение относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Етрополе за 2021 г., ВхОБС-13/19.01.2021 г. 
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


13. Предложение относно: Кандидатстване на Община Етрополе по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Вх.ОБС-7/18.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


14. Предложение относно: Определяне на доставчик на услугата „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа +“ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Вх.ОБС-8/18.01.2021 г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


15. Предложение относно:  Промяна в състава на Комисия за разглеждане на молбите за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе, определен с Решение №12/30.12.2019 г., по Протокол №3 на Общински съвет-Етрополе,  ВхОБС-20/20.01.2021 г. Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


16. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цвета Иванова Кръстева , ВхОБС-25/21.01.2021 г.  Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


17. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Марин Георгиев Маринов,   ВхОБС-26/21.01.2021 г. Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


18. Предложение относно: , Предоставяне на парична помощ на Поля Ценкова Илиева,  ВхОБС-27/21.01.2021 г. Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


Марин Маринов:  /п/