На 10 май от 17 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Ботевград. Дневният ред на сесията е от две точки. Първата касае подписката на Сдружение „За чиста вода” за провеждане на местен референдум. В докладната се посочва, че в законовия срок няма постъпил проект за решение от страна на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност към ОбС. Да припомним, че председателят на местния парламент – Любомир Лилов, я определи за водеща комисия, която да обсъди постъпилата подписка и да изготви писмено становище, както и проект за решение.


От приложение към докладната е видно, че комисията е заседавала на 16 април и се е запознала с постъпилите документи относно провеждане на местен референдум, но с два гласа „за” и два гласа „въздържал се” не излиза с проект на решение. 


Към докладната записка е приложено становище на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов, което гласи: 


След внимателна проверка на внесените в Община Ботевград документи от инициативен комитет към Сдружение с нестопанска цел „За чиста вода“ се констатират съществени нарушения на предвидената в ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ процедура за иницииране и събиране на подписка за провеждане на местен референдум, а именно:


1. Не е спазено изискването на чл. 28 ал.1 „Инициативата за произвеждане на местен референдум по чл. 27, ал. 1., т. 3 се организира чрез подписка от инициативен комитет на граждани с избирателни права, състоящ се от трима до 7 членове, включително председател.“. Внесеното на 26.09.2017 г. в община Ботевград уведомление за събиране на подписка за провеждане на местен референдум посочва за инициатор инициативен комитет към сдружение с нестопанска цел „За чиста вода“, регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел, а не от инициативен комитет на граждани, като в уведомлението са посочени данните и адрес за кореспонденция именно на сдружението, а не на гражданите, сформирали инициативен комитет. Законът не допуска юридически лица да инициират и събират подписка за провеждане на местен референдум.


2. Входираното на 22.12.2017 г. в община Ботевград предложение за провеждане на местен референдум е внесено от името на юридическо лице с нестопанска цел „Сдружение За чиста вода“, а същевременно с това е подписано от „инициативен комитет“, с посочени данни на лица, съвпадащи напълно с тези на управителния съвет на сдружението-вносител, регистрирано с Решение от 15.06.2017 г. по фирмено дело №27/2017 на Търговско отделение на Софийски окръжен съд. Законът не допуска юридически лица да инициират, да събират подписка и да внасят предложение за провеждане на местен референдум.


3. При процедурата по събирането на подписката за провеждане на местен референдум, организирана и провеждана от инициативен комитет към сдружение „За чиста вода“, липсва задължителното определяне и обявяване на съгласувани от кмета на общината общодостъпни места, императивно регламентирано в чл. 28 ал.1 т.2., на които общодостъпни места само и единствено може да се събират подписи. Във внесеното на 26.09.2017 г. уведомление единствено се предлага „съгласуване местата за събиране на подписи да са общодостъпни“, като същевременно съм уведомен, че считано от деня на внасяне на уведомлението - 26.09.2017 г., подписката вече се събира. Във внесеното уведомление липсват конкретни предложения за съгласуване на общодостъпни места, на които ще се събират подписи и поради тази причина, а и поради факта че действия по събирането вече са започнали, не съм съгласувал и не съм информиран за обявени конкретни общодостъпни места за събиране на подписи, както се изисква от Закона. Сериозен аргумент за допуснати нерегпаиенгирани и недопустими начини за събиране на подписи е фактът, че при задължителната проверка на бланките с подписи от служба ГРАО към МРРБ са констатирани вписани данни на 37 починали към началната дата на събиране на подписката лица, които очевидно е нямало как собственоръчно да направят своето волеизявление на общодостъпните места.


4. При проверка на бланките със събрани подписи се констатира очевидното вписване на данни на стотици граждани С един и същи почерк, което е сериозно и грубо нарушение на разпоредбите на чл. 28 ал,4 и ал.5, които изискват собственоръчно вписване на данните на всеки гражданин, подкрепящ предложението. Само в случаите на необходима помощ от придружаващо лице за изразяване на волята на гражданин с физически или зрителни увреждания, в графа „забележки“ се записват данните и на придружителя, оказал помощ на волеизявителя при вписване на изискващата се по ЧЛ.28 ал.4 информация. Този съществен порок на процедурата по събиране на подписи за провеждане на местен референдум буди изключително сериозни съмнение за легитимността и достоверността на персоналното волеизявление на лицето, чийто данни са вписани в подписката.


Всички тези сериозни нарушения на императивно регламентираната в ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ процедура по иницииране, организиране и събирането на подписка за провеждане на местен референдум, включително и начина на събиране на данни, правят цялата инициатива незаконосъобразна, поради което общински съвет Ботевград не следва да разглежда предложението за провеждане на местен референдум, внесено от юридическото лице с нестопанска цел „За чиста вода“ Ботевград.


Председателят на ОбС предлага да бъде гласуван следният проект на решение: „Общински съвет – Ботевград отлага приемането на решение относно входираната докладна за произвеждане на местен референдум от Инициативен комитет при Сдружение „За чиста вода” до внасяне на проект от лицата, описани в чл. 30, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление”.”   


„Постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет. Те представят на председателя на общинския съвет проект за решение”, гласи цитираната алинея от съответния Закон. 


Вносител на втората докладна е кметът Иван Гавалюгов. Той предлага Общинският съвет да даде съгласие Община Ботевград да кандидатства, в качеството си водещ партньор, с проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. С този проект се цели: да се подобри капацитетът на общинските служили, участващи в процеса на възлагане на обществените поръчки, както и на тези, които работят с ромската общност в община Ботевград; да се адаптират и валидират социалните критерии в обществените поръчки, за да се интегрират и реинтегрират лицата на пазара на труда в община Ботевград; да се информират хората в маргинализираните групи за новооткритите възможности и социални иновации въз основа на социалните критерии в обществените поръчки. 


Индикативната стойност на проекта е 200 000 лева, се посочва в докладната.