Има проявен инвеститорски интерес към сградата на бившата детска ясла в Трудовец. Това стана ясно на редовното заседание на Общинския съвет, което се проведе на 26 юли, когато на дневен ред бе докладната за промяна на собствеността на имота от публична общинска в частна общинска, за да може да бъде включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Ботевград.  


Към докладната записка бе приложено становище на кмета на село Трудовец Веселин Драганов, в което посочва, изразявайки мнението и на обществения съвет, че кметството не може да стопанисва сградния фонд, който е започнал да се руши, както и да го предпази от набези. В становището си кметът Драганов пише още, че при него са постъпвали запитвания от местната фирма „Топлик”, която проявявала интерес към имота - искала да го закупи и развие за обществени нужди.  


Дебат по докладната нямаше. След като местните депутати бяха запознати със съдържанието на становището на кмета на Трудовец, бе пристъпено към гласуване на предложението. То не получи подкрепа, тъй като не събра две трети от гласовете на присъстващите съветници. „За” гласуваха 18, а петима се въздържаха. 


Непосредствен преди тази докладна бе разгледана аналогична - за промяна на собствеността на бившата детска ясла във Врачеш. Тя бе подкрепена с необходимите 20 гласа от присъстващите съветници, с изключение на Любомир Лилов, Цанко Цанов и Росица Милчева. Вероятно това провокира кметът Иван Гавалюгов да се обърне към въздържалите се да изложат своите мотиви. Всякаква възможност за изказвания обаче бе предотвратена от незабавната намеса на Любомир Лилов, че Правилникът за работа на Общинския съвет позволявал само обяснение на отрицателен вот.


За разлика от своя колега Марин Бончовски, който присъства на сесията и дори взе отношение по докладната за бившата детска ясла във Врачеш, кметът на Трудовец  Веселин Драганов излезе от залата преди да бъде разгледано предложението за имота в неговото село.  


Имотът в село Трудовец е с урегулирана площ от 8 400 кв.м, заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 330 кв.м и едноетажна масивна сграда – помощен блок, който е със застроена площ от 297 кв.м. Сградата е построена през 1970 год. До 2009 год. имотът се е ползвал като детска ясла, но поради демографски и социално-икономически причини е отпаднала необходимостта от функционирането му като детско заведение.  Със свое решение  от 2009 год. тогавашният Общински съвет закрива детската ясла в Трудовец  и открива яслена група към детската градина в селото.  От момента на закриването на детската ясла досега не е възникнала обществена потребност от използването на имота както по предназначение, като детско заведение, така и за други образователни, социални или хуманитарни дейности от местно значение.  


На този етап базата на детската градина в Трудовец е напълно достатъчна да отговори на нуждите на родителите, които желаят децата им да я посещават. През миналата година в ДГ „Здравец” са сформирани 4 групи, от които една яслена. В тях се отглеждат и възпитават общо 82 деца. А капацитетът на детското заведение позволява разкриването на 6 групи по 27 деца. 


Аналогичен бе случаят със сградата на бившата детска ясла в Скравена, която също от доста години не се използва по предназначение. И към нея имаше интерес от страна на инвеститори, които имаха намерение да я превърнат в социален Дом за възрастни хора.  Хората в селото приеха радушно идеята, но тя не се осъществи. Областният управител обжалва решението на ОбС пред съда с мотива, че няма заповед на образователното министерство за закриването на детското заведение, независимо от предоставените от община Ботевград подробни разяснения, че всъщност ОДЗ "Детелина" - Скравена е ползвала две отделни сгради (както например и ОУ "Никола Вапцаров") и е отпаднала необходимостта от едната.