Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ към отдел „Правно нормативно обслужване“.


Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“:


1. Образование – висше икономическо, минимална образователна степен „бакалавър”.


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.


3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка.


5. Документи за придобита квалификация.


Срок за подаване на документите  06.08.2018г. до 31.08.2018г. включително


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише  „Деловодство”.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115