На днешното, 30 август 2018 година,  Осмо редовно заседание общинските съветници одобриха предложението на кмета Димитър Димитров за удостояване на проф. дтн инж. Цоло Вутов със званието „Почетен гражданин на община Етрополе” за изключителни заслуги за развитието на община Етрополе.
За това решение гласуваха всички присъстващи на сесията 15 съветника.
Предложението на кмета е направено на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и на основание чл. 8, т.1 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе.
МОТИВИТЕ:
Проф. дтн инж. Цоло Вутов е роден на 1 април 1949 г. в град София. Завършва Минно-геоложки университет, София - специалност „Минно маркшайдерство” 1971 - 1976 г. след което специализира - мениджмънд във Българо-френския център „Марком” и Българо-американски информационно- консултантски център Иком Интелект. Професор по специалност „Минни науки”- Световен атестационен експертен комитет при Международния академичен съюз, гр. Санкт Петербург-Русия, почетно звание доктор на науките „Солигорски институт по проблемите на спасяване на ресурсите с опитно производство”, гр.Минск-Република Беларус, почетен професор - Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”-София.
Г- н Вутов започва работа през 1976 година като „маркшайдер” в МОК”Елаците” гр.Етрополе и работи до 1982 година в рудник „Елаците” като главен маркшайдер, главен инженер, заместник-директор по ПТВ. От 1999 до 2004 г. е Изпълнителен директор на РМД Елаците - Мед АД. Негова е заслугата за съществуването и развитието на рудник „Елаците” Мед АД.
Огромен е приносът и изключителна е заслугата през всичките тези години от 1976 година до сега на г- н Вутов за добрите взаимоотношения между Ръководството на община Етрополе и „Елаците” Мед АД.
Огромна е помощта и подкрепата на многобройни обществени прояви и социални мероприятия, оказани през годините от фирмите, ръководени от него.
Значими са неговите заслуги за подобряване инфраструктурата на общината, както и жизнения стандарт на населението. Голяма част от работещите в „Елаците”Мед АД са жители на община Етрополе.
Г-н Цоло Вутов е личност, високо ерудирана и с дълбокото разбиране, че в името на доброто и хората можем и трябва да работим заедно.
РЕШЕНИЕТО:
Удостоява Проф. дтн инж. Цоло Вутов със званието „Почетен гражданин на община Етрополе” за изключителни заслуги за развитието на община Етрополе.