Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за длъжността  Технически сътрудник „Общински такси“ към отдел „Икономически дейности и общинска собственост“


Изисквания за заемане на длъжността  Технически сътрудник „Общински такси“:


1. Образование – средно


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.


3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка.


5. Документи за придобита квалификация.


Срок за подаване на документите  04.09.2018г. до 18.09.2018г. включително


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише  „Деловодство”.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115