Общинският съвет ще проведе Деветото си редовно заседание на 25.09.2018 г. /вторник/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2017 г. Вносител: Кметът на общината
2. Предложение относно: Изменение на Решение № 83/29.03.2016 г. протокол № 7 на ОбС-Етрополе, изменено с Решение №86/26.06.2017 г., протокол № 9 на ОбС-Етрополе,  Вносител: Кметът на общината 
3. Предложение относно: Изменение на Решение № 6/17.11.2015 г., Протокол № 2, изм. с Решение №12/01.12.2015 г., Протокол № 3, изм. с Решение № 61/25.02.2016 г., Протокол №6 на Общински съвет-Етрополе, Вносител: Председателят на  Общинския съвет
4. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с по-малко от 10 ученици, през учебната 2018/2019 година. Вносител: Кметът на общината 
5. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2018/2019 година Вносител: Кметът на общината
6. Предложение относно: Определяне на представител на Община Етрополе в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София                Вносител: Кметът на общината
7. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Вушо Нинов Бончев Вносител: Кметът на общината
8. Предложение относно: Управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски” № 100, блок № 1, УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе Вносител: Кметът на общината
9. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на Община Етрополе Вносител: Кметът на общината
10. Предложение относно:  Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8  „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Вносител: Кметът на общината
11. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Спаска Георгиева Цветкова Вносител: Председателят на Общинския съвет
12. Предложение относно:  Предоставяне на парична помощ на Генка Рачова Йорданова Вносител: Председателят на Общинския съвет
13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Маргарита Ненчева Илиева Вносител: Председателят на Общинския съвет
14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Иван Христов Георгиев  Вносител: Председателят на Общинския съвет
15. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Павел Асенов Мирчев  Вносител: Председателят на Общинския съвет