Общинският съвет ще проведе Единадесето  – редовно заседание  на 10.10.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно:  Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2019 г., ВхОБС-304/02.10.2019 г. Вносител:  Росица Христова– ВрИД Кмет на Община Етрополе    


2. Предложение относно:  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе, ВхОБС-297/20.09.2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Учредяване право на пристрояване на сграда,
 построена върху имот – частна общинска собственост – УПИ ІХ–1697,  кв. 169 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-290/17.09.2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно:  Разпореждане с имот – частна общинска собственост, урегулиран поземлен имот II – Складова и производствена дейност и офиси, квартал 175 по ПУП на гр. Етрополе,  ВхОБС-307/03.10.2019 г. Вносител:  Росица Христова– ВрИД Кмет на Община Етрополе    


5. Предложение относно:  Разпореждане с имот – частна общинска собственост,  Имот №201022, находящ се в землище Етрополе, местност „Ябланица”, ВхОБС-308/03.10.2019 г. Вносител:  Росица Христова– ВрИД Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно:  Разпореждане с имот – частна общинска собственост, Имот №201023, находящ се в землище Етрополе, местност „Ябланица”, ВхОБС-309/03.10.2019 г. Вносител:  Росица Христова– ВрИД Кмет на Община Етрополе 


7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската  част от УПИ ХVIII – 30,  квартал 220 по ПУП на гр. Етрополе,  ВхОБС-291/17.09.2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе8. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот  УПИ II – 294,  кв.34 по ПУП на с. Брусен, ВхОБС-292/17.09.2019 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


 9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот  УПИ III – 294,  кв.34 по ПУП на с. Брусен, ВхОБС-293/17.09.2019 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ IІ – 59, квартал 6 по ПУП на с. Брусен, ВхОБС-310/03.10.2019 г.
Вносител:  Росица Христова– ВрИД Кмет на Община Етрополе 


11. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ IІ – 105, квартал 10 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС-311 /03.10.2019 г. Вносител:  Росица Христова– ВрИД Кмет на Община Етрополе  


12. Предложение относно: Отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал.6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без провеждане на търг или конкурс, ВхОБС-294/17.09.2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


13. Предложение относно: Изменение на Решение №6/29.01.2019 г. /Протокол №1/, ВхОБС-295/17.09.2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


14. Предложение относно: Допускане изменение на действащия подробен  устройствен план на град Етрополе в частта на УПИ І-“Жилищен комплекс” и УПИ ІІ-“Жилищен комплекс”, кв. 125, ВхОБС-286/13.09.2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


15. Предложение относно: Допускане изменение на действащия подробен устройствен план на гр. Етрополе в частта на  кв. 13 и  имот пл. №3083, ВхОБС-287/13.09.2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


16. Предложение относно: Одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2019-30.09.2019 г., ВхОБС-312/03.10.2019 г. Вносител: Володя Вълов- Председател на комисията „Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси”


17. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Мая Маринова Петкова, ВхОБС-302/01.10.2019 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


18. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цецка Пенчева Йотова, ВхОБС-303/01.10.2019 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе