Осемнадесетото редовно заседание ще бъде на  25.02.2021 г. /четвъртък/ от 17:30 часа  в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, при следния


 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно:  Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2021 година, ВхОБС-35/12.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


2. Предложение относно: Проект на  Наредба №6 за организация и управление на гробищните паркове и гробища на територията на Община Етрополе, ВхОБС-40/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров - Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Приемане на отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Етрополе 2017-2020 г., ВхОБС-41/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно:   Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе (2021г.-2022г.), ВхОБС-42/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година, ВхОБС-43/18.02.2021 г. 
Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението
на  общинските жилища по предназначение за 2021 година, Вх.ОБС-44/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно:  Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ IV - 1697, кв.169 по ПУП на гр. Етрополе,  ВхОБС-45/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XIV-15, кв.7 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС-46/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Продажба на имот №641.63 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност Баш Самоков, ВхОБС-47/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


10. Предложение относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ V – 510, кв.55 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС-48/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


11. Предложение относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,представляващ: кафе с бар на открито, находящо се в УПИ  I –  „Парк”, квартал 14  по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС-49/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


12. Предложение относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на първия  етаж от двуетажна сграда – Арнаудова къща, кв. 94 по ПУП на гр. Етрополе, Вх.ОБС-50/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


13. Предложение относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска    собственост, представляващ: помещение – магазин, находящ се на бул. „Руски” № 100, блок № 1, УПИ II – „За жилищно строителство”, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС-51/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


14. Предложение относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, приемане на годишен план за паша за 2021-2022 година и определяне на правила за ползването на предоставените пасища, мери и ливади, ВхОБС-52/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


15. Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение №159 от 10.10.2019 г. на Общински съвет – Етрополе, относно допускане изменение на действащия подробен  устройствен план на град Етрополе в частта на имот пл. №3083 до кв. 13, уличното озеленяване и нереализираните улици, ВхОБС-61/19.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


16. Предложение относно: Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК, в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2020г.; Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2020г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от „ВиК – София“ ЕООД; Приемане на Проектобюджет за 2021 година на Асоциацията по ВиК на Обособената територия – София, ВхОБС-62/19.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


17. Предложение относно: Определяне размера  на трудовото възнаграждение на кмет на кметство,  ВхОБС-63/19.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


18. Предложение относно: Общински Консултативен съвет по въпросите за младежта, ВхОБС-53/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


19. Предложение относно:  Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССИВ),  ВхОБС-54/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


20. Предложение относно: Изменение на Решение №161 от 29.10.2020 г. /Протокол №13/, ВхОБС-55/18.02.2021 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


21. Предложение относно:  Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе и на неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.,   ВхОБС-37/16.02.2021 г.  
Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


22. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Кунка Костадинова Димитрова, ВхОБС-56/18.02.2021 г. Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


23. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Верка Борисова Георгиева, ВхОБС-57/18.02.2021 г. Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


24. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Виолетка Василева Пенкова,  ВхОБС-58/18.02.2021 г. Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


25. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Пеко Георгиев Стефанов,  ВхОБС-59/18.02.2021 г. Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


26. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Марияна Иванова Калинова,  ВхОБС-60/18.02.2021 г. Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет